DORADZTWO KLIMATYCZNE

Strategia neutralności klimatycznej dla przedsiębiorstw to nowy wymóg sprawozdawczości zgodnie z Dyrektywą 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku, dotyczącą rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz powiązanych sprawozdań dla określonych typów podmiotów. Obowiązek ten nakłada na spółki prawa handlowego wymóg raportowania emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2, 3 oraz przedstawiania efektów działań podejmowanych w ramach osiągania klimatycznych celów Unii Europejskiej.

Nowe regulacje mają na celu motywowanie przedsiębiorstw do aktywnego zarządzania ich wpływem na klimat oraz transparentne komunikowanie tych działań wobec interesariuszy – regulatorów, nadzorców, klientów, społeczeństwa i konkurencji. Ponadto, oczekuje się, że firmy będą systematycznie dążyć do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Działania te są kluczowe dla spowolnienia tempa globalnego ocieplenia, które wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.
Wdrażanie tych wytycznych ma wspierać osiągnięcie celu Unii Europejskiej, polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku, oraz ambitniejszego celu, jakim jest redukcja emisji o 80-95% do roku 2050.

Wzrost cen energii oraz planowana dyrektywa dotycząca raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem powodują, że opóźnianie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach staje się nie tylko kosztowne, ale wkrótce także obligatoryjne.

Taksonomia ESG, czyli potoczna nazwa dla rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. dotyczącego ustanowienia ram wspierających zrównoważone inwestycje, to nowa inicjatywa prawna Unii Europejskiej.

Celem nowych regulacji jest podniesienie poziomu ochrony środowiska przez zachęcanie do inwestowania w opcje bardziej przyjazne dla środowiska, odchodząc od finansowania przedsięwzięć szkodliwych dla ekosystemu.

ESG to skrót od „Environmental, Social, and Governance,” co oznacza „Środowiskowe, Społeczne i Zarządzanie.” Jest to framework lub narzędzie analizy, które służy do oceny wpływu społecznego, środowiskowego i zarządzania w kontekście inwestycji lub działalności firm i organizacji. Taksonomia ESG odnosi się do kategoryzacji i klasyfikacji aspektów ESG, co pozwala na bardziej precyzyjne ocenianie i porównywanie działań i wydajności różnych podmiotów.

Oto krótki opis każdej z trzech kategorii ESG:

  • Środowiskowe (Environmental): Odnoszą się do aspektów związanych z wpływem działań organizacji na środowisko naturalne. Obejmuje to m.in. emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody, gospodarkę odpadami, ochronę przyrody i inne aspekty związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
  • Społeczne (Social): Dotyczą kwestii społecznych, takich jak prawa pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, równość płci, różnorodność, relacje z interesariuszami, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej oraz innych aspektów wpływających na społeczność i społeczeństwo.
  • Zarządzanie (Governance): Obejmuje zasady i praktyki zarządzania w organizacji, w tym strukturę zarządzania, etykę biznesu, przejrzystość, niezależność rady nadzorczej, zapobieganie korupcji, stosowanie standardów etycznych i zgodność z przepisami.

Taksonomia ESG pomaga inwestorom, firmom, regulacyjnym organom nadzoru i innym interesariuszom w dokładniejszym określeniu i ocenie, w jakim stopniu organizacja uwzględnia aspekty ESG w swojej działalności. To narzędzie jest coraz ważniejsze w kontekście zrównoważonego inwestowania i zarządzania, ponieważ pozwala na podejmowanie decyzji, które uwzględniają zarówno aspekty finansowe, jak i społeczne oraz środowiskowe. Taksonomia ESG jest również kluczowym narzędziem w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

Głównym celem oceny podmiotu pod kątem ESG jest opracowanie syntetycznego komunikatu oraz skutecznego sposobu informowania rynku kapitałowego o wyniku badania, przeprowadzonego przez niezależnych analityków Dlatego pierwszym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej powinno być zbadanie śladu węglowego organizacji. Wyliczenie go pozwala organizacji określić punkt wyjścia oraz syntetyczny wskaźnik, którego obniżająca się wartość wskazywać będzie na postęp w działaniach.

Znając punkt wyjścia, w drugim kroku rekomendowane jest opracowanie polityki ESG, czyli zaplanowanie działań zarówno w długiej jak i krótkiej perspektywie czasu.

Posiadając dane, należy przejść do opracowania szczegółowych planów działań na każdy rok, a następnie do monitorowania postępu, zgodnie z tzw. „Planem transformacji energetycznej”.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie GREEN HUB zapraszamy.

UCZESTNICY PROJEKTU

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit