ŚLAD WĘGLOWY

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wywołanych w bezpośredni lub pośredni sposób przez produkty, osoby, organizacje lub wydarzenia.

Jego miarą jest t CO₂e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali np. tona metanu odpowiada 25 tonom CO₂.

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych (GHG) wyrażone w ekwiwalencie CO₂.

Średnio każdy Polak generuje około 8 ton CO₂ rocznie.

Cele obliczania śladu węglowego:

1. Spełnianie wymogów klientów sektora publicznego dotyczących emisji gazów cieplarnianych (GHG) jako części zrównoważonych zamówień publicznych.
– Z uwagi na obowiązkowy charakter i wpływ na możliwość uczestnictwa w przetargach publicznych.

2. Zaspokajanie wymagań biznesowych klientów, głównie z Europy Zachodniej i Skandynawii, którzy oczekują informacji o śladzie węglowym nabywanych produktów.
– Ważne dla utrzymania konkurencyjności na rynkach, gdzie świadomość ekologiczna jest szczególnie wysoka.

3. Spełnianie wymogów klientów dotyczących raportowania do Carbon Disclosure Project (CDP) i uzyskanie wysokiej oceny jako warunek dalszej współpracy.
– Dostęp do globalnych rynków często wymaga transparentności i dobrych wyników w obszarze zrównoważonego rozwoju.

4. Przygotowanie się do rosnących oczekiwań inwestorów, instytucji finansowych i nowych regulacji prawnych.
– Konieczność dostosowania do trendów rynkowych i unikania ryzyka regulacyjnego.

5. Integracja zarządzania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w strategie firm jako wyraz odpowiedzialności środowiskowej.
– Budowanie marki odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania konsumentów i partnerów biznesowych.

6. Dążenie klientów do minimalizacji śladu węglowego poprzez optymalizację wykorzystania surowców, zmianę opakowań, wybór efektywniejszych sposobów transportu, ograniczenie zużycia surowców i zmniejszenie ilości odpadów.
– Odpowiedź na konkretne potrzeby klientów zmierzających do zrównoważonego rozwoju.

7. Realizacja działań umożliwiających pozytywny audyt potencjalnych klientów.
– Ważne dla budowania nowych i utrzymania istniejących relacji biznesowych.

8. Inicjatywy prośrodowiskowe w przedsiębiorstwach mające na celu zwiększenie ich wartości rynkowej przy sprzedaży.
– Strategia długoterminowa zwiększająca atrakcyjność firmy na rynku.

9. Opracowanie systemów zbierania danych z krajowych i zagranicznych oddziałów w celu obliczenia śladu węglowego oraz oferowania produktów i usług neutralnych dla klimatu (poprzez kompensację nieuniknionej emisji GHG).
– Fundamentalne dla zapewnienia spójności i wiarygodności danych na temat śladu węglowego.

10. Przeprowadzanie audytów due diligence w procesie zakupu przedsiębiorstw.
– Istotne dla oceny wartości i ryzyka związanego z potencjalnymi inwestycjami.

11. Określanie ilości pochłoniętej lub unikniętej emisji GHG w celu jej sprzedaży jako kompensaty węglowej (carbon offset).
– Możliwość generowania dodatkowych przychodów oraz poprawy wizerunku firmy.

12. Obliczanie śladu węglowego dostawców mleka oraz opracowywanie strategii redukcji emisji o 20% do roku 2030 w porównaniu do roku 2017.
– Specyficzny dla danej branży cel, który może być mniej istotny z ogólnego biznesowego punktu widzenia, lecz kluczowy dla sektora rolniczego i żywnościowego w kontekście dążenia do zrównoważonej produkcji i redukcji śladu węglowego.

Ślad węglowy, często określany także jako ślad ekologiczny lub ślad gazów cieplarnianych, jest wskaźnikiem ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez ludzkie działania lub w wyniku produkcji i konsumpcji produktów, usług, działalności firm, realizacji projektów lub innych przedsięwzięć. Służy do oceny wpływu na zmiany klimatu i środowisko naturalne, ponieważ gaz cieplarniany, tak jak dwutlenek węgla (CO₂), jest kluczowym czynnikiem powodującym efekt cieplarniany, który z kolei przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

Obliczanie śladu węglowego może odbywać się na różne sposoby, jednak zazwyczaj koncentruje się na mierzeniu emisji gazów cieplarnianych, wyrażonych w ekwiwalentach dwutlenku węgla (CO₂e). Oznacza to, że uwzględniane są również inne gazy cieplarniane, takie jak metan (CH₄) i podtlenek azotu (N₂O), które są przeliczane na równoważniki CO₂ w celu ujednolicenia miary ich wpływu na efekt cieplarniany.

Przykłady śladów węglowych obejmują:

 • Ślad węglowy produktu: Dotyczy emisji gazów cieplarnianych powstających na wszystkich etapach życia produktu, od produkcji poprzez transport, aż po użytkowanie i ewentualną utylizację. Przykłady to samochody, odzież, artykuły spożywcze czy urządzenia elektroniczne.
 • Ślad węglowy firmy: Odnosi się do sumy emisji gazów cieplarnianych generowanych przez wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, włączając w to operacje biurowe, procesy produkcyjne, transport oraz inne działania biznesowe.
 • Ślad węglowy projektu lub wydarzenia: Skupia się na emisjach związanych z konkretnym projektem lub wydarzeniem, na przykład budową nowego obiektu, organizacją koncertu lub festiwalu. Analiza taka uwzględnia wszystkie aspekty danego przedsięwzięcia, które mogą generować emisje gazów cieplarnianych.
 • Ślad węglowy osobisty: Jest to miara emisji gazów cieplarnianych, które są wynikiem codziennych działań jednostki, takich jak sposób podróżowania, dieta, czy zużycie energii w gospodarstwie domowym.
 • Ślad węglowy miasta lub regionu: Dotyczy sumy emisji gazów cieplarnianych generowanych przez całą populację, infrastrukturę i działania prowadzone w danym obszarze geograficznym. Obejmuje transport, energetykę, gospodarkę odpadami, budownictwo oraz inne lokalne działania.
 • Ślad węglowy kraju: Mierzy całkowite roczne emisje gazów cieplarnianych na poziomie narodowym, uwzględniając wszystkie sektory gospodarki, takie jak przemysł, transport, rolnictwo, energetyka, i inne.
 • Ślad węglowy branży: Analizuje emisje związane z konkretnym sektorem przemysłu lub działalności gospodarczej, np. przemysł lotniczy, rolnictwo, przemysł wydobywczy. Pozwala to na zrozumienie, jakie branże mają największy wpływ na emisje gazów cieplarnianych.
 • Ślad węglowy łańcucha dostaw: Odnosi się do emisji powstających w całym łańcuchu dostaw produktu lub usługi, od surowców po finalnego konsumenta, uwzględniając produkcję, transport, magazynowanie, dystrybucję i sprzedaż.
 • Ślad węglowy usługi cyfrowej: Mierzy emisje gazów cieplarnianych związane z użytkowaniem usług cyfrowych, takich jak streaming wideo, korzystanie z chmury obliczeniowej czy prowadzenie witryny internetowej. Rozważa energię potrzebną do obsługi centrów danych, przesyłu danych i urządzeń końcowych użytkowników.

Ślad węglowy jest ważnym narzędziem w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Pomaga identyfikować obszary, w których można podejmować działania w celu redukcji emisji, co przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych i zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

Obliczanie śladu węglowego jest ważnym narzędziem służącym do pomiaru i monitorowania emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla (CO2), związanymi z działalnością człowieka. Główne cele obliczania śladu węglowego to:

 • Monitorowanie emisji: Ślad węglowy pozwala na śledzenie emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł i sektorów gospodarki. Jest to istotne narzędzie w procesie oceny, jakie ilości gazów cieplarnianych są emitowane do atmosfery.
 • Zarządzanie emisjami: Pozwala na identyfikację głównych źródeł emisji oraz rozpoznanie, które działania lub procesy przyczyniają się do największych emisji. To z kolei umożliwia podejmowanie działań w celu redukcji emisji w tych obszarach.
 • Odpowiedzialność i rozliczalność: Obliczanie śladu węglowego pomaga firmom, organizacjom i konsumentom zrozumieć, ile emisji jest związanych z danym produktem, usługą lub działalnością. Dzięki temu można lepiej określić odpowiedzialność za te emisje i działać w kierunku ich ograniczenia.
 • Cele klimatyczne: Ślad węglowy jest ważnym narzędziem w ramach międzynarodowych porozumień klimatycznych, takich jak Porozumienie paryskie. Pomaga krajom i sektorom gospodarki monitorować postępy w kierunku redukcji emisji i osiągania ustalonych celów klimatycznych.
 • Marketing i konkurencyjność: Firmy mogą wykorzystać swoje niskie emisje węglowe jako argument sprzedażowy i sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Produkty i usługi o mniejszym śladzie węglowym mogą być bardziej atrakcyjne dla świadomych ekologicznie konsumentów.
 • Edukacja i świadomość: Obliczanie śladu węglowego przyczynia się do podnoszenia świadomości na temat wpływu naszych działań na środowisko. Pomaga konsumentom, firmom i instytucjom lepiej zrozumieć, jakie działania przyczyniają się do zmian klimatycznych i jakie kroki można podjąć, aby je ograniczyć.

Obliczanie śladu węglowego może być stosowane na różnych poziomach, od indywidualnych produktów i usług po całe sektory gospodarki, a także na poziomie miast, regionów i krajów. Wspiera cele zrównoważonego rozwoju, walki ze zmianami klimatycznymi i dążenia do bardziej ekologicznej i efektywnej gospodarki.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie GREEN HUB zapraszamy.

UCZESTNICY PROJEKTU

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit