ŚLAD WĘGLOWY

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wywołanych w bezpośredni lub pośredni sposób przez produkty, osoby, organizacje lub wydarzenia.

Jego miarą jest t CO₂e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali np. tona metanu odpowiada 25 tonom CO₂.

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych (GHG) wyrażone w ekwiwalencie CO₂.

Średnio każdy Polak generuje około 8 ton CO₂ rocznie.

Cele obliczania śladu węglowego:

1. Spełnianie wymogów klientów sektora publicznego dotyczących emisji gazów cieplarnianych (GHG) jako części zrównoważonych zamówień publicznych.
– Z uwagi na obowiązkowy charakter i wpływ na możliwość uczestnictwa w przetargach publicznych.

2. Zaspokajanie wymagań biznesowych klientów, głównie z Europy Zachodniej i Skandynawii, którzy oczekują informacji o śladzie węglowym nabywanych produktów.
– Ważne dla utrzymania konkurencyjności na rynkach, gdzie świadomość ekologiczna jest szczególnie wysoka.

3. Spełnianie wymogów klientów dotyczących raportowania do Carbon Disclosure Project (CDP) i uzyskanie wysokiej oceny jako warunek dalszej współpracy.
– Dostęp do globalnych rynków często wymaga transparentności i dobrych wyników w obszarze zrównoważonego rozwoju.

4. Przygotowanie się do rosnących oczekiwań inwestorów, instytucji finansowych i nowych regulacji prawnych.
– Konieczność dostosowania do trendów rynkowych i unikania ryzyka regulacyjnego.

5. Integracja zarządzania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w strategie firm jako wyraz odpowiedzialności środowiskowej.
– Budowanie marki odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania konsumentów i partnerów biznesowych.

6. Dążenie klientów do minimalizacji śladu węglowego poprzez optymalizację wykorzystania surowców, zmianę opakowań, wybór efektywniejszych sposobów transportu, ograniczenie zużycia surowców i zmniejszenie ilości odpadów.
– Odpowiedź na konkretne potrzeby klientów zmierzających do zrównoważonego rozwoju.

7. Realizacja działań umożliwiających pozytywny audyt potencjalnych klientów.
– Ważne dla budowania nowych i utrzymania istniejących relacji biznesowych.

8. Inicjatywy prośrodowiskowe w przedsiębiorstwach mające na celu zwiększenie ich wartości rynkowej przy sprzedaży.
– Strategia długoterminowa zwiększająca atrakcyjność firmy na rynku.

9. Opracowanie systemów zbierania danych z krajowych i zagranicznych oddziałów w celu obliczenia śladu węglowego oraz oferowania produktów i usług neutralnych dla klimatu (poprzez kompensację nieuniknionej emisji GHG).
– Fundamentalne dla zapewnienia spójności i wiarygodności danych na temat śladu węglowego.

10. Przeprowadzanie audytów due diligence w procesie zakupu przedsiębiorstw.
– Istotne dla oceny wartości i ryzyka związanego z potencjalnymi inwestycjami.

11. Określanie ilości pochłoniętej lub unikniętej emisji GHG w celu jej sprzedaży jako kompensaty węglowej (carbon offset).
– Możliwość generowania dodatkowych przychodów oraz poprawy wizerunku firmy.

12. Obliczanie śladu węglowego dostawców mleka oraz opracowywanie strategii redukcji emisji o 20% do roku 2030 w porównaniu do roku 2017.
– Specyficzny dla danej branży cel, który może być mniej istotny z ogólnego biznesowego punktu widzenia, lecz kluczowy dla sektora rolniczego i żywnościowego w kontekście dążenia do zrównoważonej produkcji i redukcji śladu węglowego.

Ślad węglowy, często określany także jako ślad ekologiczny lub ślad gazów cieplarnianych, jest wskaźnikiem ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez ludzkie działania lub w wyniku produkcji i konsumpcji produktów, usług, działalności firm, realizacji projektów lub innych przedsięwzięć. Służy do oceny wpływu na zmiany klimatu i środowisko naturalne, ponieważ gaz cieplarniany, tak jak dwutlenek węgla (CO₂), jest kluczowym czynnikiem powodującym efekt cieplarniany, który z kolei przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

Obliczanie śladu węglowego może odbywać się na różne sposoby, jednak zazwyczaj koncentruje się na mierzeniu emisji gazów cieplarnianych, wyrażonych w ekwiwalentach dwutlenku węgla (CO₂e). Oznacza to, że uwzględniane są również inne gazy cieplarniane, takie jak metan (CH₄) i podtlenek azotu (N₂O), które są przeliczane na równoważniki CO₂ w celu ujednolicenia miary ich wpływu na efekt cieplarniany.

Przykłady śladów węglowych obejmują:

 • Ślad węglowy produktu: Dotyczy emisji gazów cieplarnianych powstających na wszystkich etapach życia produktu, od produkcji poprzez transport, aż po użytkowanie i ewentualną utylizację. Przykłady to samochody, odzież, artykuły spożywcze czy urządzenia elektroniczne.
 • Ślad węglowy firmy: Odnosi się do sumy emisji gazów cieplarnianych generowanych przez wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, włączając w to operacje biurowe, procesy produkcyjne, transport oraz inne działania biznesowe.
 • Ślad węglowy projektu lub wydarzenia: Skupia się na emisjach związanych z konkretnym projektem lub wydarzeniem, na przykład budową nowego obiektu, organizacją koncertu lub festiwalu. Analiza taka uwzględnia wszystkie aspekty danego przedsięwzięcia, które mogą generować emisje gazów cieplarnianych.
 • Ślad węglowy osobisty: Jest to miara emisji gazów cieplarnianych, które są wynikiem codziennych działań jednostki, takich jak sposób podróżowania, dieta, czy zużycie energii w gospodarstwie domowym.
 • Ślad węglowy miasta lub regionu: Dotyczy sumy emisji gazów cieplarnianych generowanych przez całą populację, infrastrukturę i działania prowadzone w danym obszarze geograficznym. Obejmuje transport, energetykę, gospodarkę odpadami, budownictwo oraz inne lokalne działania.
 • Ślad węglowy kraju: Mierzy całkowite roczne emisje gazów cieplarnianych na poziomie narodowym, uwzględniając wszystkie sektory gospodarki, takie jak przemysł, transport, rolnictwo, energetyka, i inne.
 • Ślad węglowy branży: Analizuje emisje związane z konkretnym sektorem przemysłu lub działalności gospodarczej, np. przemysł lotniczy, rolnictwo, przemysł wydobywczy. Pozwala to na zrozumienie, jakie branże mają największy wpływ na emisje gazów cieplarnianych.
 • Ślad węglowy łańcucha dostaw: Odnosi się do emisji powstających w całym łańcuchu dostaw produktu lub usługi, od surowców po finalnego konsumenta, uwzględniając produkcję, transport, magazynowanie, dystrybucję i sprzedaż.
 • Ślad węglowy usługi cyfrowej: Mierzy emisje gazów cieplarnianych związane z użytkowaniem usług cyfrowych, takich jak streaming wideo, korzystanie z chmury obliczeniowej czy prowadzenie witryny internetowej. Rozważa energię potrzebną do obsługi centrów danych, przesyłu danych i urządzeń końcowych użytkowników.

Ślad węglowy jest ważnym narzędziem w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Pomaga identyfikować obszary, w których można podejmować działania w celu redukcji emisji, co przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych i zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

Obliczanie śladu węglowego jest ważnym narzędziem służącym do pomiaru i monitorowania emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla (CO2), związanymi z działalnością człowieka. Główne cele obliczania śladu węglowego to:

 • Monitorowanie emisji: Ślad węglowy pozwala na śledzenie emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł i sektorów gospodarki. Jest to istotne narzędzie w procesie oceny, jakie ilości gazów cieplarnianych są emitowane do atmosfery.
 • Zarządzanie emisjami: Pozwala na identyfikację głównych źródeł emisji oraz rozpoznanie, które działania lub procesy przyczyniają się do największych emisji. To z kolei umożliwia podejmowanie działań w celu redukcji emisji w tych obszarach.
 • Odpowiedzialność i rozliczalność: Obliczanie śladu węglowego pomaga firmom, organizacjom i konsumentom zrozumieć, ile emisji jest związanych z danym produktem, usługą lub działalnością. Dzięki temu można lepiej określić odpowiedzialność za te emisje i działać w kierunku ich ograniczenia.
 • Cele klimatyczne: Ślad węglowy jest ważnym narzędziem w ramach międzynarodowych porozumień klimatycznych, takich jak Porozumienie paryskie. Pomaga krajom i sektorom gospodarki monitorować postępy w kierunku redukcji emisji i osiągania ustalonych celów klimatycznych.
 • Marketing i konkurencyjność: Firmy mogą wykorzystać swoje niskie emisje węglowe jako argument sprzedażowy i sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Produkty i usługi o mniejszym śladzie węglowym mogą być bardziej atrakcyjne dla świadomych ekologicznie konsumentów.
 • Edukacja i świadomość: Obliczanie śladu węglowego przyczynia się do podnoszenia świadomości na temat wpływu naszych działań na środowisko. Pomaga konsumentom, firmom i instytucjom lepiej zrozumieć, jakie działania przyczyniają się do zmian klimatycznych i jakie kroki można podjąć, aby je ograniczyć.

Obliczanie śladu węglowego może być stosowane na różnych poziomach, od indywidualnych produktów i usług po całe sektory gospodarki, a także na poziomie miast, regionów i krajów. Wspiera cele zrównoważonego rozwoju, walki ze zmianami klimatycznymi i dążenia do bardziej ekologicznej i efektywnej gospodarki.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie GREEN HUB zapraszamy.

UCZESTNICY PROJEKTU

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Transformacja Energetyczna: Nowe czasy Zrównoważonej Energii

W obliczu zmian klimatycznych i rosnącej świadomości ekologicznej, transformacja energetyczna staje się kluczowym elementem budowy zrównoważonej przyszłości. To nie tylko konieczność, ale również ogromna szansa na przemodelowanie naszego sposobu pozyskiwania i wykorzystywania energii.

CELE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ:

 • Redukcja Emisji Gazów Cieplarnianych: Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz innych gazów cieplarnianych, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.
 • Zwiększenie Udziału Energii Odnawialnej: Zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna.
 • Poprawa Efektywności Energetycznej: Zmniejszenie zużycia energii poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach, przemyśle, transporcie i innych sektorach.
 • Modernizacja Infrastruktury Energetycznej: Inwestowanie w nowoczesne technologie i infrastrukturę energetyczną, aby umożliwić łatwiejsze wdrażanie odnawialnych źródeł energii i zarządzanie nimi.
 • Elektryfikacja Transportu: Zastępowanie pojazdów spalinowych pojazdami elektrycznymi w celu zmniejszenia emisji z transportu.
 • Rozwój Inteligentnych Sieci Energetycznych: Wprowadzenie inteligentnych sieci energetycznych, które umożliwiają efektywne zarządzanie energią, monitorowanie zużycia i dostosowanie do zmieniających się warunków.
 • Wspieranie Badań i Rozwoju: Inwestowanie w badania naukowe i rozwój nowych technologii, które mogą przyspieszyć transformację energetyczną.
 • Dostępność Energii dla Wszystkich: Zapewnienie dostępu do bezpiecznej, niezawodnej i dostępnej cenowo energii dla wszystkich społeczności.
 • Zrównoważony Rozwój Społeczno-Ekonomiczny: Zapewnienie, że transformacja energetyczna przynosi korzyści społeczeństwu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie lokalnych gospodarek.
 • Uniezależnienie od Paliw Kopalnych: Redukcja zależności od paliw kopalnych, zmierzająca do całkowitego wyeliminowania ich użycia.
 • Edukacja i Świadomość Energetyczna: Edukacja społeczeństwa w zakresie efektywności energetycznej, korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii i konieczności redukcji zużycia.
 • Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja: Promowanie zrównoważonych praktyk w zakresie produkcji i konsumpcji energii, zmierzających do ograniczenia marnotrawstwa i nadmiernego zużycia.
 • Adaptacja do Zmian Klimatycznych: Opracowanie strategii i środków adaptacyjnych, które pozwolą społecznościom dostosować się do zmian klimatycznych.
 • Zmniejszenie Zanieczyszczenia Powietrza: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza wynikających z procesów energetycznych, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Transformacja Energetyczna:  Droga ku Zrównoważonej Przyszłości Energii

W obliczu wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi i wyczerpywaniem tradycyjnych źródeł energii, świat coraz bardziej zwraca uwagę na konieczność transformacji energetycznej. To nie tylko przejście od tradycyjnych, zanieczyszczających źródeł energii do bardziej ekologicznych, ale także rewolucja w podejściu do produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii.

Nowy Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

Transformacja energetyczna opiera się głównie na przechodzeniu od paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, do odnawialnych źródeł energii. Energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna stają się fundamentem nowego systemu energetycznego, redukując emisję gazów cieplarnianych i ograniczając wpływ na środowisko.

Zwiększona Efektywność Energetyczna

Transformacja energetyczna to także proces zwiększania efektywności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki. Poprawa efektywności w budynkach, transporcie, przemyśle i rolnictwie przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów eksploatacji.

Smart Grids i Nowoczesne Technologie

W ramach transformacji energetycznej rozwijane są inteligentne sieci energetyczne, czyli tzw. smart grids. Te zaawansowane technologicznie systemy umożliwiają lepsze zarządzanie produkcją, dystrybucją i konsumpcją energii. Integrują również energię odnawialną, magazynowanie energii i nowoczesne technologie, tworząc bardziej elastyczny i zrównoważony system.

Elektryfikacja Transportu i Przemysłu

Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest elektryfikacja transportu i przemysłu. Zastępowanie pojazdów spalinowych elektrycznymi redukuje emisję gazów cieplarnianych oraz elektryfikacja produkcji poprawiając jakość powietrza w miastach i ograniczając zależność od paliw kopalnych.

Przemysł 4.0 i Sztuczna Inteligencja

Wprowadzenie technologii Przemysłu 4.0 oraz sztucznej inteligencji do sektora energetycznego przyspiesza transformację. Systemy monitorowania, prognozowania i zarządzania oparte na sztucznej inteligencji pozwalają zoptymalizować wykorzystanie energii, usprawniając jednocześnie cały system.

Rola Społeczności Lokalnych i Edukacja

Transformacja energetyczna wymaga zaangażowania społeczności lokalnych. Inicjatywy z zakresu energii obywatelskiej, instalacje paneli fotowoltaicznych na dachach mieszkańców czy lokalne projekty mikrosieci energetycznych stają się coraz bardziej popularne. Edukacja społeczeństwa na temat korzyści i konieczności transformacji energetycznej odgrywa kluczową rolę w akceptacji i aktywnym uczestnictwie.

Wyzwania i Perspektywy

Choć transformacja energetyczna niesie ze sobą wiele korzyści, towarzyszą jej także wyzwania. Konieczność inwestycji w nowe technologie, dostosowywanie istniejącej infrastruktury oraz konieczność przekształceń w sektorze pracy to jedne z głównych trudności. Jednak perspektywa stworzenia bardziej zrównoważonego i opartego na odnawialnych źródłach systemu energetycznego jest zachęcająca i niezbędna dla przyszłych pokoleń.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie GREEN HUB zapraszamy.

UCZESTNICY PROJEKTU

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

W obliczu rosnących cen energii i coraz bardziej rygorystycznych wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska, nasza firma oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań, które nie tylko przyczyniają się do redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, ale także generują oszczędności kosztów operacyjnych.

Nasza oferta obejmuje:

 • Audyt Energetyczny: Nasz zespół ekspertów przeprowadzi szczegółowy audyt energetyczny Państwa przedsiębiorstwa, identyfikując kluczowe obszary, w których można osiągnąć oszczędności energii. Jest to fundament do opracowania skutecznych strategii poprawy efektywności energetycznej.
 • Modernizacja Izolacji Termicznej: Doradzamy w zakresie poprawy izolacji termicznej budynków, okien i drzwi, co jest kluczowe dla utrzymania ciepła zimą i utrzymania chłodu latem, ograniczając tym samym potrzebę dodatkowego ogrzewania i klimatyzacji.
 • Implementacja Energii Odnawialnej: Wspieramy w wyborze i wdrożeniu systemów wykorzystujących źródła energii odnawialnej, takie jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, w celu zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.
 • Efektywność Oświetleniowa: Proponujemy rozwiązania w zakresie energooszczędnego oświetlenia, w tym zastosowanie technologii LED oraz systemów inteligentnego zarządzania oświetleniem, znacznie redukujących zużycie energii.
 • Optymalizacja Procesów Przemysłowych: Analizujemy i udoskonalamy procesy produkcyjne, wprowadzając technologie i metody pracy zwiększające efektywność energetyczną.
 • Rozwiązania dla Transportu Niskoemisyjnego: Promujemy ekologiczne opcje transportu, które pomagają zmniejszyć emisję spalin i zużycie paliw kopalnych.
 • Energooszczędne Urządzenia: Doradzamy w zakresie wyboru i stosowania energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego i przemysłowego, co przekłada się na niższe rachunki za energię.
 • Systemy Zarządzania Energią: Implementujemy zaawansowane systemy monitorowania i zarządzania energią, umożliwiające optymalizację zużycia i wykrywanie obszarów marnotrawstwa.
 • Usprawnienie Systemów Ogrzewania i Chłodzenia: Oferujemy rozwiązania dotyczące efektywnego ogrzewania i chłodzenia, minimalizujące straty energii.
 • Programy Edukacyjne i Świadomość Energetyczna: Organizujemy szkolenia dla pracowników i interesariuszy, mające na celu podniesienie świadomości na temat efektywności energetycznej i praktycznych sposobów oszczędzania energii.

Naszym celem jest wspieranie Państwa przedsiębiorstwa w osiągnięciu wyższej efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z obecnymi i przyszłymi wymogami prawnymi. Zapraszamy do współpracy i rozpoczęcia procesu transformacji energetycznej z naszą pomocą.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Poprawa efektywności energetycznej to ograniczenie kosztów energii poprzez zmniejszenie jej zużycia, rozumiane jako stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Poprawa efektywności energetycznej ma na celu zredukowanie zużycia energii w przedsiębiorstwach, co jest zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o poprawie efektywności energetycznej. Realizacja tego celu odbywa się przez implementację działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Obejmuje to wszelkie zmiany lub udoskonalenia wprowadzone w obiektach, urządzeniach technicznych lub instalacjach, które prowadzą do maksymalizacji oszczędności energii pierwotnej.

Racjonalne wykorzystywanie energii oraz prowadzenie działań zmniejszających poziom jej zużycia sprawiają, że przedsiębiorstwo może działać wydajniej, oszczędniej i może stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Wachlarz możliwości w zakresie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. W wielu przypadkach działania nie wymagają stosowania zaawansowanych technologii, lecz związane są z typowymi operacjami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej przy małych lub średnich nakładach inwestycyjnych.

Do takich działań można zaliczyć:

 • procesy produkcji towarów – bardziej efektywne użycie sprężonego powietrza, kondensatorów, przełączników i zaworów, użycie automatycznych i zintegrowanych systemów, aktywnych trybów oczekiwania,
 • silniki i napędy – większe zastosowanie elektronicznych urządzeń kontrolnych, napędy bezstopniowe, zintegrowane programowanie użytkowe, zmiana częstotliwości, silniki elektryczne o dużej efektywności,
 • wentylatory, napędy bezstopniowe i wentylacja – nowe urządzenia/systemy zwiększające oszczędzanie energii, wykorzystanie naturalnej wentylacji,
 • zarządzanie aktywnym reagowaniem na popyt – zarządzanie obciążeniem, systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci,
 • wysoko efektywna kogeneracja – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej,
 • ogrzewanie i chłodzenie – pompy cieplne, nowe efektywne kotły,
 • izolacja i wentylacja – izolacja ścian i dachów (niski współczynnik przenikania ciepła), podwójne lub potrójne szyby w oknach, pasywne ogrzewanie i chłodzenie, efektywność energetyczna i termomodernizacja budynku
 • ciepła woda – instalacja nowych urządzeń, ich bezpośrednie i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni,
 • oświetlenie – modernizacja oświetlenia, nowe wydajne żarówki i oporniki, systemy cyfrowych układów kontroli, używanie detektorów ruchu w budynkach handlowych,
 • gotowanie i chłodnictwo – nowe, wydajne urządzenia, systemy odzysku ciepła,
 • pozostały sprzęt i urządzenia – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej, nowe wydajne urządzenia, sterowniki czasowe dla optymalnego zużycia energii, instalacja kondensatorów w celu redukcji mocy biernej, transformatory o niewielkich stratach,
 • produkcja energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenie ilości energii nabywanej – kolektory słoneczne i krajowe źródła termalne do uzyskania ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną.

DORADZTWO KLIMATYCZNE

Strategia neutralności klimatycznej dla przedsiębiorstw to nowy wymóg sprawozdawczości zgodnie z Dyrektywą 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku, dotyczącą rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz powiązanych sprawozdań dla określonych typów podmiotów. Obowiązek ten nakłada na spółki prawa handlowego wymóg raportowania emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2, 3 oraz przedstawiania efektów działań podejmowanych w ramach osiągania klimatycznych celów Unii Europejskiej.

Nowe regulacje mają na celu motywowanie przedsiębiorstw do aktywnego zarządzania ich wpływem na klimat oraz transparentne komunikowanie tych działań wobec interesariuszy – regulatorów, nadzorców, klientów, społeczeństwa i konkurencji. Ponadto, oczekuje się, że firmy będą systematycznie dążyć do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Działania te są kluczowe dla spowolnienia tempa globalnego ocieplenia, które wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.
Wdrażanie tych wytycznych ma wspierać osiągnięcie celu Unii Europejskiej, polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku, oraz ambitniejszego celu, jakim jest redukcja emisji o 80-95% do roku 2050.

Wzrost cen energii oraz planowana dyrektywa dotycząca raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem powodują, że opóźnianie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach staje się nie tylko kosztowne, ale wkrótce także obligatoryjne.

Taksonomia ESG, czyli potoczna nazwa dla rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. dotyczącego ustanowienia ram wspierających zrównoważone inwestycje, to nowa inicjatywa prawna Unii Europejskiej.

Celem nowych regulacji jest podniesienie poziomu ochrony środowiska przez zachęcanie do inwestowania w opcje bardziej przyjazne dla środowiska, odchodząc od finansowania przedsięwzięć szkodliwych dla ekosystemu.

ESG to skrót od „Environmental, Social, and Governance,” co oznacza „Środowiskowe, Społeczne i Zarządzanie.” Jest to framework lub narzędzie analizy, które służy do oceny wpływu społecznego, środowiskowego i zarządzania w kontekście inwestycji lub działalności firm i organizacji. Taksonomia ESG odnosi się do kategoryzacji i klasyfikacji aspektów ESG, co pozwala na bardziej precyzyjne ocenianie i porównywanie działań i wydajności różnych podmiotów.

Oto krótki opis każdej z trzech kategorii ESG:

 • Środowiskowe (Environmental): Odnoszą się do aspektów związanych z wpływem działań organizacji na środowisko naturalne. Obejmuje to m.in. emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody, gospodarkę odpadami, ochronę przyrody i inne aspekty związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
 • Społeczne (Social): Dotyczą kwestii społecznych, takich jak prawa pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, równość płci, różnorodność, relacje z interesariuszami, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej oraz innych aspektów wpływających na społeczność i społeczeństwo.
 • Zarządzanie (Governance): Obejmuje zasady i praktyki zarządzania w organizacji, w tym strukturę zarządzania, etykę biznesu, przejrzystość, niezależność rady nadzorczej, zapobieganie korupcji, stosowanie standardów etycznych i zgodność z przepisami.

Taksonomia ESG pomaga inwestorom, firmom, regulacyjnym organom nadzoru i innym interesariuszom w dokładniejszym określeniu i ocenie, w jakim stopniu organizacja uwzględnia aspekty ESG w swojej działalności. To narzędzie jest coraz ważniejsze w kontekście zrównoważonego inwestowania i zarządzania, ponieważ pozwala na podejmowanie decyzji, które uwzględniają zarówno aspekty finansowe, jak i społeczne oraz środowiskowe. Taksonomia ESG jest również kluczowym narzędziem w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

Głównym celem oceny podmiotu pod kątem ESG jest opracowanie syntetycznego komunikatu oraz skutecznego sposobu informowania rynku kapitałowego o wyniku badania, przeprowadzonego przez niezależnych analityków Dlatego pierwszym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej powinno być zbadanie śladu węglowego organizacji. Wyliczenie go pozwala organizacji określić punkt wyjścia oraz syntetyczny wskaźnik, którego obniżająca się wartość wskazywać będzie na postęp w działaniach.

Znając punkt wyjścia, w drugim kroku rekomendowane jest opracowanie polityki ESG, czyli zaplanowanie działań zarówno w długiej jak i krótkiej perspektywie czasu.

Posiadając dane, należy przejść do opracowania szczegółowych planów działań na każdy rok, a następnie do monitorowania postępu, zgodnie z tzw. „Planem transformacji energetycznej”.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie GREEN HUB zapraszamy.

UCZESTNICY PROJEKTU

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

DORADZTWO ENERGETYCZNE

W odpowiedzi na wymogi ustawy o efektywności energetycznej, zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie audytów energetycznych, dedykowanych dla dużych przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Zgodnie z przepisami, niezrealizowanie tego obowiązku może skutkować sankcjami finansowymi sięgającymi do 5% rocznych przychodów firmy.

Nasz audyt energetyczny obejmuje następujące elementy:

 • Analizę i ocenę stanu urządzeń i obiektów zużywających energię: Skupiamy się na źródłach energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz na sieciach ciepłowniczych, chłodniczych i elektrycznych. Bierzemy pod uwagę także procesy technologiczne i transport wewnętrzny.
 • Opracowanie bilansu energetycznego: Na podstawie zebranych danych i dodatkowych pomiarów tworzymy bilans energetyczny zakładu, identyfikując kluczowe wskaźniki energochłonności.
 • Ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej: Szacujemy możliwości optymalizacji zużycia energii we wszystkich analizowanych obszarach, wyznaczając kierunki działań zmierzających do zwiększenia efektywności.
 • Pomiary wybranych instalacji i urządzeń: Dzięki dokładnym pomiarom przeprowadzanym przez naszych inżynierów, określamy potencjał oszczędności w zakresie energii elektrycznej, przepływów powietrza i wody, termowizji, temperatur oraz zużycia nośników energii.
 • Opracowanie strategii poprawy efektywności energetycznej: Tworzymy plan działań na najbliższe 4 lata, mający na celu optymalizację zużycia energii i redukcję kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

Audyty energetyczne są przeprowadzane w celu oceny efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach, zakładach przemysłowych, instytucjach i innych obiektach. Mają one kilka ważnych celów i korzyści:

 • Zidentyfikowanie oszczędności energetycznych: Audyty energetyczne pozwalają na dokładne zidentyfikowanie obszarów, w których można oszczędzić energię. To może obejmować zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, paliw kopalnych i innych nośników energii.
 • Ocena wydajności energetycznej: Audyty pomagają ocenić, jak dobrze budynek lub instalacje wykorzystują energię. Mogą identyfikować potencjalne źródła strat energii i sugerować sposoby ich poprawy.
 • Redukcja kosztów energetycznych: Poprawa efektywności energetycznej przekłada się na obniżenie kosztów związanych z energią. Audyty mogą pomóc w identyfikacji działań, które zmniejszą rachunki za energię.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: Poprawa efektywności energetycznej pomaga ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), co przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi.
 • Podniesienie świadomości: Audyty energetyczne mogą zwiększać świadomość zarządzających obiektami i pracowników na temat zużycia energii i sposobów, w jakie mogą przyczynić się do oszczędności.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami: W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy i regulacje wymagające regularnych audytów energetycznych, zwłaszcza w większych obiektach komercyjnych i przemysłowych.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości: Poprawa efektywności energetycznej może zwiększyć wartość nieruchomości. Dla inwestorów i właścicieli nieruchomości może to być istotne, zwłaszcza w kontekście coraz większej świadomości ekologicznej.
 • Zapewnienie ciągłości dostaw energii: Audyty mogą identyfikować potencjalne zagrożenia dla dostaw energii i sugerować środki zaradcze, aby zapewnić niezawodność i ciągłość dostaw.
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju: Audyty energetyczne są zgodne z dążeniem do zrównoważonego rozwoju poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i ochronę środowiska.

Audyty energetyczne są przeprowadzane przez specjalistów ds. energii i efektywności energetycznej, a wyniki takich audytów są często wykorzystywane do opracowania planów działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję kosztów związanych z energią.

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane jest każde duże przedsiębiorstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 • zatrudniało średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, a suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

Rozwinięciem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia służący poprawie efektywności energetycznej.

Audyty efektywności energetycznej wykonuje się na potrzeby uzyskania świadectw efektywności energetycznej, tzw. „Białych Certyfikatów”, na konkretne przedsięwzięcia, służące poprawie efektywności energetycznej, wynikające z art. 19. ust. 1. ustawy o efektywności energetycznej, z dnia 20 maja 2016 roku.

DORADZTWO KLIMATYCZNE

Strategia neutralności klimatycznej dla przedsiębiorstw to nowy wymóg sprawozdawczości zgodnie z Dyrektywą 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku, dotyczącą rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz powiązanych sprawozdań dla określonych typów podmiotów. Obowiązek ten nakłada na spółki prawa handlowego wymóg raportowania emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2, 3 oraz przedstawiania efektów działań podejmowanych w ramach osiągania klimatycznych celów Unii Europejskiej.

Nowe regulacje mają na celu motywowanie przedsiębiorstw do aktywnego zarządzania ich wpływem na klimat oraz transparentne komunikowanie tych działań wobec interesariuszy – regulatorów, nadzorców, klientów, społeczeństwa i konkurencji. Ponadto, oczekuje się, że firmy będą systematycznie dążyć do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Działania te są kluczowe dla spowolnienia tempa globalnego ocieplenia, które wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.
Wdrażanie tych wytycznych ma wspierać osiągnięcie celu Unii Europejskiej, polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku, oraz ambitniejszego celu, jakim jest redukcja emisji o 80-95% do roku 2050.

Wzrost cen energii oraz planowana dyrektywa dotycząca raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem powodują, że opóźnianie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach staje się nie tylko kosztowne, ale wkrótce także obligatoryjne.

Taksonomia ESG, czyli potoczna nazwa dla rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. dotyczącego ustanowienia ram wspierających zrównoważone inwestycje, to nowa inicjatywa prawna Unii Europejskiej.

Celem nowych regulacji jest podniesienie poziomu ochrony środowiska przez zachęcanie do inwestowania w opcje bardziej przyjazne dla środowiska, odchodząc od finansowania przedsięwzięć szkodliwych dla ekosystemu.

ESG to skrót od „Environmental, Social, and Governance,” co oznacza „Środowiskowe, Społeczne i Zarządzanie.” Jest to framework lub narzędzie analizy, które służy do oceny wpływu społecznego, środowiskowego i zarządzania w kontekście inwestycji lub działalności firm i organizacji. Taksonomia ESG odnosi się do kategoryzacji i klasyfikacji aspektów ESG, co pozwala na bardziej precyzyjne ocenianie i porównywanie działań i wydajności różnych podmiotów.

Oto krótki opis każdej z trzech kategorii ESG:

 • Środowiskowe (Environmental): Odnoszą się do aspektów związanych z wpływem działań organizacji na środowisko naturalne. Obejmuje to m.in. emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody, gospodarkę odpadami, ochronę przyrody i inne aspekty związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
 • Społeczne (Social): Dotyczą kwestii społecznych, takich jak prawa pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, równość płci, różnorodność, relacje z interesariuszami, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej oraz innych aspektów wpływających na społeczność i społeczeństwo.
 • Zarządzanie (Governance): Obejmuje zasady i praktyki zarządzania w organizacji, w tym strukturę zarządzania, etykę biznesu, przejrzystość, niezależność rady nadzorczej, zapobieganie korupcji, stosowanie standardów etycznych i zgodność z przepisami.

Taksonomia ESG pomaga inwestorom, firmom, regulacyjnym organom nadzoru i innym interesariuszom w dokładniejszym określeniu i ocenie, w jakim stopniu organizacja uwzględnia aspekty ESG w swojej działalności. To narzędzie jest coraz ważniejsze w kontekście zrównoważonego inwestowania i zarządzania, ponieważ pozwala na podejmowanie decyzji, które uwzględniają zarówno aspekty finansowe, jak i społeczne oraz środowiskowe. Taksonomia ESG jest również kluczowym narzędziem w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

Głównym celem oceny podmiotu pod kątem ESG jest opracowanie syntetycznego komunikatu oraz skutecznego sposobu informowania rynku kapitałowego o wyniku badania, przeprowadzonego przez niezależnych analityków Dlatego pierwszym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej powinno być zbadanie śladu węglowego organizacji. Wyliczenie go pozwala organizacji określić punkt wyjścia oraz syntetyczny wskaźnik, którego obniżająca się wartość wskazywać będzie na postęp w działaniach.

Znając punkt wyjścia, w drugim kroku rekomendowane jest opracowanie polityki ESG, czyli zaplanowanie działań zarówno w długiej jak i krótkiej perspektywie czasu.

Posiadając dane, należy przejść do opracowania szczegółowych planów działań na każdy rok, a następnie do monitorowania postępu, zgodnie z tzw. „Planem transformacji energetycznej”.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Transformacja energetyczna to kluczowy proces zachodzący w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, mający na celu przejście do zrównoważonej gospodarki poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie zużycia energii. Proces ten jest zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju i ma na celu stopniowe eliminowanie węgla, uranu oraz innych nieodnawialnych źródeł energii z ekosystemu energetycznego.

Kluczowe elementy transformacji energetycznej :

 1. Odnawialne Źródła Energii (OZE):
  Naszym priorytetem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, wiatrowa, hydroenergetyczna i geotermalna, w globalnym bilansie energetycznym. Wykorzystanie OZE przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc tym samym ekologiczną alternatywę dla paliw kopalnych.
 2. Efektywność Energetyczna:
  Kluczowe znaczenie ma również poprawa efektywności energetycznej w różnych sektorach, w tym w budownictwie, przemyśle i transporcie. Dąży się do minimalizowania strat energetycznych i maksymalizowania wydajności wykorzystywanej energii.
 3. Elektryfikacja:
  Istotnym elementem transformacji jest także elektryfikacja różnych aspektów życia gospodarczego, co może być wspierane przez energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, przyczyniając się do dalszego ograniczenia emisji szkodliwych gazów.
 4. Technologie Magazynowania Energii:
  Rozwijane są nowoczesne metody magazynowania energii, w tym technologie baterii, co umożliwia efektywne gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej i jej wykorzystanie w okresach zwiększonego zapotrzebowania.
 5. Modernizacja Sieci Energetycznych:
  Dostosowywana i rozwijana jest infrastruktura sieci energetycznych, aby umożliwić skuteczny przesył energii odnawialnej z miejsc jej wytwarzania do odbiorców.
 6. Regulacje i Polityka:
  Niezbędne są odpowiednie regulacje prawne i polityczne wspierające transformację, takie jak systemy handlu emisjami, dotacje dla OZE czy normy dotyczące efektywności energetycznej.

Transformacja energetyczna ma na celu osiągnięcie trwałego, niskoemisyjnego i zrównoważonego systemu energetycznego, który przyczynia się do ograniczenia zmian klimatycznych, poprawy jakości powietrza i zwiększenia niezależności energetycznej. Jest to ważny element globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, biomasa (w tym gaz z wysypisk i biogaz), woda, słońce (energia termiczna i fotowoltaiczna), geotermia oraz energia pływów morskich, stanowi alternatywę dla paliw kopalnych, paliwa jądrowego i gazu ziemnego. Tym samym, odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej.

Realizacja pełnego potencjału transformacji energetycznej wymaga podejmowania zintegrowanych działań na wielu płaszczyznach. Takie kompleksowe podejście obejmuje między innymi oszczędność energii oraz podniesienie jej efektywności poprzez lepszą izolację cieplną budynków, wdrażanie systemów kogeneracji oraz rekuperacji ciepła i energii. Ponadto, implementacja inteligentnych systemów pomiarowych pozwala na optymalizację zużycia energii, dostosowując je do momentów, gdy jest ona najtańsza i najłatwiej dostępna.

Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, stopniowe zwiększanie udziału energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym może doprowadzić do sytuacji, w której w ciągu najbliższych 50 lat OZE staną się dominującym, a nawet jedynym źródłem energii na świecie. Taki rozwój wydarzeń miałby ogromny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W Polsce, kierunki transformacji energetycznej koncentrują się na następujących obszarach:

 • Poprawa efektywności energetycznej: Zmniejszenie zużycia energii i maksymalizacja wydajności w wykorzystaniu dostępnych zasobów.
 • Wzrost bezpieczeństwa dostaw: Dywersyfikacja źródeł i tras dostaw energii, aby zwiększyć stabilność i niezależność energetyczną kraju.
 • Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej: Rozwój różnych źródeł energii, w tym energetyki jądrowej, aby zmniejszyć zależność od jednego typu paliwa.
 • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii: Włączenie większej ilości energii z OZE do krajowego miksie energetycznego.
 • Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii: Stymulacja konkurencji na rynku energetycznym, co może przyczynić się do obniżenia cen i zwiększenia innowacyjności.
 • Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko: Implementacja technologii przyjaznych środowisku i minimalizacja negatywnego wpływu produkcji oraz konsumpcji energii na otoczenie.

Każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę w przekształcaniu polskiego sektora energetycznego w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit