BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA - BSE 2-12MW

Jesteśmy pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce Grupą – „przedsiębiorstwem usług energetycznych”, która świadczy kompleksowe usługi energetyczne, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku, w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz „dostawcą usług energetycznych”, o których mowa w Dyrektywie 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 roku, w sprawie efektywności energetycznej. W zakresie tych działań oferujemy kompleksową budowę, finansowanie i utrzymanie Autonomicznego Systemu Zasilania, realizowanego za pomocą tzw. „Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej” (BSE) pracującej przez 8760 godzin rocznie i generującej absolutnie czystą energię pozyskiwaną ze środowiska.

Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię wiatru, biomasy (np. gazu wysypiskowego i biogazu), wodną, słoneczną (termiczną i fotowoltaiczną), energię geotermalną i pływów morskich. Te źródła odnawialne mają służyć jako alternatywa dla paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego) i paliwa jądrowego (uranu). Duży wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma ich koncentracja. Choć najobfitszym źródłem energii jest energia słoneczna, jest ona też najbardziej rozproszona. Energia wiatru może być bardziej skoncentrowana: pojedyncza turbina wiatrowa może mieć moc od kilku do kilkunastu megawatów. Elektrownie wodne w Polsce, wykorzystujące wodę spływającą z dużego obszaru, mogą wytwarzać moc rzędu megawatów, największa w Polsce elektrownia pompowo szczytowa wytwarza 716 MW.

Dzięki nowemu zastosowaniu praw fizyki, wykorzystaniu wielu bardzo unikalnych innowacji oraz połączeniu kilku unikalnych technologii udało nam się stworzyć innowacyjne oraz jak dotąd jedyne, stabilne, bezemisyjne i w pełni dostępne, ekologiczne źródło energii, które z powodzeniem może konkurować ze znanymi elektrowniami OZE (słońce, wiatr, woda) oraz konwencjonalnymi elektrowniami opartymi na spalaniu paliw kopalnych (węgiel, gaz, ropa, uran).

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA – BSE jest kilka razy bardziej efektywna od innych znanych na rynku rozwiązań służących wytwarzaniu energii. Przykładowy moduł SIŁOWNI BEZEMISYJNEJ posiada nominalną moc 5 MW (produktywność: 8760h x 5 MW = 43800 MWh/rok) i składa się z 10 generatorów o mocy ciągłej 5 MW, działających stabilnie 24h/dobę. Wykorzystanie terenu dla siłowni 5 MW jest bardzo małe i wynosi ok 2500 m2. Siłownię Bezemisyjną możemy budować o dowolnej mocy w przedziale 1 – 50 MW, przez połączenie wielu mniejszych modułów.

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA 5 MW oraz PV – Elektrownia Fotowoltaiczna 45 MW są to instalacje o podobnej rocznej produkcji energii i posiadają parametry projektowe: BSE – produktywność 1 MW = 8760 MWh/rok, PV – produktywność 1 MW = 1100 MWh/rok; powierzchnia inwestycji/działki dla BSE – 0,25 ha dla PV – 35 ha; stabilność wytwarzania energii dla BSE – stabilne 24h/dobę dla PV – niestabilne/działa tylko w słoneczne dni; czas uzyskania PnB dla BSE – 0,5 roku dla PV – min. 1,5 roku; wytwarzana energia przez BSE i PV jest energią ekologiczną.

Pozostałe argumenty korzystne dla projektu BSE:

 • Bezemisyjna Siłownia Energetyczna stoi przy zakładzie/odbiorcy energii – brak kosztów przesyłu i opłat mocowych;
 • Koszty energii dla Klienta końcowego są o 30-50% (zależne od warunków współpracy) niższe od obecnych cen rynkowych.
 • Dodatkowo BSE posiada pełne finansowanie inwestycji bez zaangażowania kapitałowego Klienta końcowego.
 • podatek gruntowy kilkadziesiąt razy mniejszy z powodu powierzchni inwestycji;

Na nasz własny koszt, podejmiemy się budowy Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej oraz zrealizujemy modernizację istniejących instalacji technicznych w Państwa zakładzie, dostosowując je do wykorzystania nowych, ekologicznych źródeł energii. Korzyścią dla Państwa przedsiębiorstwa jest otrzymanie czynszu za dzierżawę terenu pod inwestycję oraz możliwość zakupu energii na preferencyjnych warunkach, z cenami niższymi o 30 – 50% od standardowych cen rynkowych, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych. Dodatkowym atutem jest dostęp do energii w pełni ekologicznej i bezemisyjnej.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

Dostawcą technologii i kapitału jest światowa Grupa Biznesowa oraz Międzynarodowa Instytucja Finansowa, działająca na terenie ponad 30 państw, będąca jednocześnie właścicielem kilkudziesięciu spółek inwestycyjnych. Posiada około 3GW działających projektów energetycznych. Wraz z tymi podmiotami pracujemy przy różnych projektach od kilku lat. Posiadamy prawa do wdrażania tych technologii (Polska/Europa Środkowa) jak również posiadamy środki na finansowanie. Fundusz Inwestycyjny posiada niezbędne środki finansowe na realizację około 1000 MW projektów energetycznych, w okresie 2023 – 2025r. Wszystkie dane i informacje o tych podmiotach podamy po uruchomieniu procesu inwestycyjnego.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie GREEN HUB zapraszamy.

UCZESTNICY PROJEKTU

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

Jesteśmy liderami w dziedzinie innowacji energetycznych, specjalizującymi się w tworzeniu autonomicznych systemów energetycznych, które zapewniają niezależność, efektywność i zrównoważony rozwój. Nasza misja to wspieranie przedsiębiorstw i społeczności w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w sposób maksymalnie efektywny, pomimo ich sezonowości i niestabilności.

Nasze Rozwiązania:

 • Autonomiczne Systemy Zasilania:
  Oferujemy kompleksowe rozwiązania w postaci autonomicznych systemów zasilania, które pozwalają na niezawodne dostawy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Działają one niezależnie od sieci energetycznej, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno dla instalacji domowych, jak i dla energooszczędnych instalacji przemysłowych oraz w odległych lokalizacjach.
 • Mikrosieci Energetyczne:
  Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu mikrosieci energetycznych, które są niezależnymi, lokalnymi systemami energetycznymi zdolnymi do wytwarzania, magazynowania i zarządzania energią. Nasze mikrosieci zapewniają odporność na awarie oraz możliwość integracji różnorodnych technologii odnawialnych, co zwiększa stabilność i niezawodność dostaw energii.
 • Zaawansowane Zarządzanie Energią:
  Wdrażamy systemy zarządzania energią wykorzystujące inteligentne algorytmy do optymalizacji produkcji, dystrybucji i zużycia energii. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów energetycznych, minimalizując jednocześnie koszty i wpływ na środowisko.
 • Technologie Magazynowania Energii:
  Rozwijamy i implementujemy innowacyjne technologie magazynowania energii, w tym systemy bateryjne i wodorowe, które umożliwiają przechowywanie nadwyżek energii i jej wykorzystanie w momentach, gdy produkcja z odnawialnych źródeł jest mniejsza. Dzięki temu nasze systemy gwarantują ciągłość dostaw energii.

Zasoby naturalne Ziemi zmniejszają się z każdym rokiem. Nieodnawialne źródła energii, takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa czy gaz ziemny to główne paliwa kopalne wykorzystywane dziś do pozyskiwania energii. Wytworzona w ten sposób energia, generuje zanieczyszczenia, które później przedostają się do powietrza, gleby i wody. Redukcja emisji dwutlenku węgla to jeden z priorytetów międzynarodowej polityki środowiskowej. Osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki zastępowaniu paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasoby odnawiają się w relatywnie krótkim czasie (surowce odnawialne). Takim źródłem jest słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz, biopłyny oraz biopaliwa. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna) i wody (energia hydrotermalna).

Przeprowadzając szerszą analizę odnawialnych źródeł energii pod względem emisyjności i ich dostępności, wszystkie OZE można podzielić na dwie kategorie:

 • Surowcowe, czyli takie, które w procesach konwersji energii wykorzystują procesy spalania paliw (energia jądrowa, biomasa, biogaz oraz biopaliwa) lub dostęp do nich jest koncesjonowany przez dużych, instytucjonalnych dostawców (rzeki, pływy i fale morskie),
 • Zjawiskowe czyli takie, które w procesach konwersji energii wykorzystują naturalne i ogólnie dostępne zjawiska zachodzące w otoczeniu, takie jak promieniowanie słoneczne, wiatr, geotermię, aerotermię czy grawitacje.

Alternatywne źródło energii (AZE), to naturalny sposób pozyskiwania energii, niezależny od dużych instytucjonalnych dostawców, z regularnie powtarzających się procesów zachodzących w otoczeniu, wykorzystywanych do produkcji energii o niskiej emisyjności.

Głównym wyróżnikiem AZE jest systematyczne uzupełnianie się nośnika energii,pochodzącego z wykorzystania zjawisk fizycznych zachodzących w otoczeniu, dzięki czemu stają się one praktycznie niewyczerpalne.

Odnawialne źródła energii to podzbiór alternatywnych źródeł energii, który skupia się na źródłach energii odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i biomasa. Alternatywne źródła energii to ogólny termin, który obejmuje różnorodne źródła energii, zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych.

Stosowanie alternatywnych źródeł energii zostało ujęte w koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ma kluczowe znaczenie dla realizacji transformacji energetycznej gospodarki, która ma zapewnić ludzkości bezpieczną i długoterminową przyszłość, gdyż energia pochodząca z alternatywnych AZE jest i zapewne będzie szeroko wykorzystywana do zasilania zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, a także gospodarstw domowych, które są jednocześnie wytwórcami energii oraz jej konsumentami, przez co mogą generować duże oszczędności na kosztach zużycia energii elektrycznej, jak również energii końcowej koniecznej do zapewnienia ciepła i chłodu.

Przy obecnym stanie techniki, do konwersji energii pochodzącej z alternatywnych źródeł energii wykorzystuje się szereg generatorów do których zaliczamy: małe wiatraki i turbiny wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz systemy Free Coolingu.

AUTONOMICZNE SYSTEMY ENERGETYCZNE

Zrównoważony rozwój gospodarczy wymaga wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sposób racjonalny i przemyślany. Odnawialne źródła energii, pomimo ich zalet, charakteryzują się sezonowością i znaczną niestabilnością. W celu zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii wykorzystuje się autonomiczne systemy zasilania.

Autonomiczne systemy zasilania (off-grid) to niezależne źródła zasilające, które nie wymagają przyłączenia do sieci energetycznej. Taki system działa w układzie wyspowym i służy do niezawodnych dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Autonomiczne systemy zasilania można stosować jako alternatywny sposób zasilania instalacji domowych ale również w układ darmowego zasilania energooszczędnych instalacji przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie nie sięga sieć energetyczna.

Autonomiczne systemy energetyczne są znane także jako mikrosieci energetyczne lub autonomiczne mikrosieci, to małe, niezależne systemy energetyczne, które są zdolne do wytwarzania, przechowywania i zarządzania energią elektryczną na lokalnym poziomie. Te systemy są zazwyczaj wykorzystywane do zasilania odrębnych obszarów lub budynków i są niezależne od tradycyjnych, scentralizowanych sieci elektroenergetycznych.

Główne cechy autonomicznych systemów energetycznych to:

 • Odnawialne źródła energii: Autonomiczne systemy energetyczne często wykorzystują odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne, wiatraki lub energię geotermalną, aby wytwarzać energię elektryczną. To pozwala na zrównoważone i ekologiczne źródła energii.
 • Magazynowanie energii: Autonomiczne systemy często wyposażone są w baterie lub inne urządzenia do magazynowania energii, które pozwalają na przechowywanie nadwyżek energii i wykorzystanie jej w okresach niskiej produkcji, np. w nocy lub w okresach braku słońca.
 • Zarządzanie energią: Systemy te są wyposażone w zaawansowane systemy zarządzania energią, które kontrolują wytwarzanie, dystrybucję i zużycie energii, aby zoptymalizować jej wykorzystanie.
 • Odporność na awarie: Autonomiczne systemy energetyczne są często projektowane z myślą o odporności na awarie. W przypadku awarii w sieci elektroenergetycznej głównej, mikrosieć można nadal dostarczać energię lokalnie.
 • Zintegrowane technologie: Systemy te mogą łączyć różne technologie, takie jak energetyka odnawialna, inteligentne liczniki, systemy zarządzania bateriami i systemy kontroli, aby zapewnić wydajne i niezawodne dostawy energii.

Autonomiczne systemy energetyczne znajdują zastosowanie w różnych środowiskach, w tym w odległych obszarach, wyspach, obszarach wiejskich, zakładach przemysłowych i komercyjnych, a także w budynkach mieszkalnych. Stanowią innowacyjne podejście do zrównoważonej i niezależnej produkcji energii elektrycznej, co może przyczynić się do zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii i przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Autonomiczne systemy zasilania mogą być łączone w celu utworzenia sieci lokalnej, która automatycznie odpowiada na niedobory energii w różnych węzłach sieci regulując przepływ energii elektrycznej.

Podstawowy system składa się z głównego źródła zasilania, dodatkowego źródła energii, źródła zasilania awaryjnego, urządzenia do magazynowania energii, stacji pogodowej i regulatora. Podstawowe źródło energii ma 60-80% udziału w wytwarzanej energii elektrycznej i może korzystać z fotowoltaiki, małych turbin wiatrowych lub kogeneracji.

Dodatkowym źródłem jest 20-40% udział wytworzonej energii elektrycznej dostarczonej z odmiennego rodzaju energii odnawialnej niż pierwotne źródło. Mix energetyczny zależy od geograficznego położenia systemu. Awaryjne źródło może być realizowane jako złącze on-grid lub za pomocą agregatu prądotwórczego. System magazynowania energii składa się z baterii lub superkondensatorów oraz wodorowych magazynów energii.

Wodór wykazuje wysoką efektywność – charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem przewodzenia ciepła spośród wszystkich gazów. Przy jego spalaniu otrzymuje się także średnio trzy razy więcej energii niż w przypadku innych paliw – benzyny, propanu czy metanu. Jednak dotychczas odgrywał niewielką rolę w sektorze elektroenergetycznym Europy. Jeszcze w 2019 r. odpowiadał za mniej, niż 2% łącznej produkcji energii. Wykorzystywany był głównie w zakładach rafineryjnych, petrochemicznych oraz w hutnictwie. Jednak, jak ambitnie pokazują plany Unii Europejskiej w 2050 r. może stanowić już ponad 25%.

Rola wodoru w systemie elektroenergetycznym jest coraz bardziej istotna, zwłaszcza w kontekście dążeń do zrównoważonego i czystego wytwarzania energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wodorowy system energetyczny może pełnić kilka różnych ról i funkcji:

 • Magazynowanie energii: Wodór może służyć jako nośnik energii, który pozwala na przechowywanie nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Wodór jest w stanie magazynować energię w postaci chemicznej i dostarczać ją, gdy jest potrzebna, co pozwala na stabilizację dostaw energii elektrycznej i dostosowywanie się do zmieniających się warunków pogodowych.
 • Produkcja energii elektrycznej: Wodór może być wykorzystywany w ogniwach paliwowych do produkcji energii elektrycznej. Ogniwa paliwowe przekształcają wodór i tlen w energię elektryczną i cieplną, bez emisji substancji szkodliwych. Jest to szczególnie przydatne w miejscach, gdzie nie jest możliwe bezpośrednie wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł, np. w nocy, gdy nie ma słońca ani wiatru.
 • Transport: Wodór może być wykorzystywany jako nośnik energii w transporcie, szczególnie w pojazdach o napędzie wodorowym. Ogniwa paliwowe zasilane wodorem pozwalają na produkcję energii elektrycznej, która napędza pojazd, co przyczynia się do ograniczenia emisji spalin i poprawy efektywności energetycznej transportu.
 • Przemysł: Wodór może być stosowany jako nośnik ciepła i energii w przemyśle. Może być wykorzystywany do procesów produkcyjnych, np. w celu redukcji metali, a także do wytwarzania ciepła i pary wodnej w zakładach przemysłowych.
 • Zrównoważony rozwój: Wodór jest czystym źródłem energii, które nie generuje emisji dwutlenku węgla ani innych szkodliwych substancji. Jego wykorzystanie przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i promuje zrównoważony rozwój.

Wraz z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na energię odnawialną, rośnie także zapotrzebowanie na jej przechowywanie, a przez to znaczenie samego wodoru jako magazynu. Ten, od dłuższego czasu jest rozpatrywany jako jedna z najbardziej obiecujących substancji magazynowania energii chemicznej, którą można przekształcać ponownie w energię cieplną oraz elektryczną. I to nie tylko na potrzeby wielkoskalowych instalacji przemysłowych czy energetycznych, ale także dla użytkownika końcowego.

Tym więcej mówimy o wodorze, im bardziej dostrzegamy jego przewagę nad pozostałymi alternatywami. Obecnie funkcjonuje cały szereg technologii magazynowania energii, które różnią się od siebie przede wszystkim parametrami pojemności, czasem przechowywania energii, ładowania i rozładowywania oraz oczywiście cenami instalacji. Wśród nich dominują systemy bateryjne. Poza nimi wykorzystywane są także energia kinetyczna i cieplna, sprężone powietrze czy elektrownie szczytowo-pompowe. Średni czas przechowywania energii pozostaje jednak stosunkowo krótki. Podobnie jak stosunkowo niewielkie pozostają pojemności jej magazynowania. W przypadku baterii, energię przechowuje się średnio od kilku minut do kilku dni i przeważnie w granicach 10 MW. Energia kinetyczna zapewnia średnie magazynowanie do 100 MW w czasie od kilku do kilkunastu minut. Energia cieplna umożliwia średnie przechowywanie ponad 100 MW w czasie od kilku do kilkunastu dni. Elektrownie szczytowo-pompowe z kolei nawet ponad 1000 MW w czasie do kilku dni. Na ich tle wyraźnie wyróżnia się wodór oraz paliwa wodorowe, jak choćby amoniak. Umożliwiają one średnie magazynowanie energii do 1000 MW w okresie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jak dowodzą niektóre analizy, przy ponoszeniu niewielkich strat umożliwiają one magazynowanie energii nawet w okresie całego roku. Oznacza to ogromną przewagę wodoru w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Na zdominowanym przez systemy bateryjne rynku może w końcu zabraknąć litu do produkcji baterii m.in. w technologiach LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe), NMC (litowo-niklowo-manganowo-kobaltowo-tlenowe), LCO (litowo-kobaltowo-tlenowe) czy LMO (litowo-manganowo- tlenowe). Zapotrzebowanie na ten surowiec stale wzrasta, m.in. ze względu na rozwój elektromobilności. Jak podkreślają eksperci przy rosnącej produkcji akumulatorów wynikającej z obecnego popytu (96 mln sztuk pojazdów w 2018 r.) zasoby surowca szacowane na 40 mln ton mogą wyczerpać się w ciągu najbliższych 300 lat. A to scenariusz optymistyczny. Przy szacowanych zasobach na poziomie 11 mln ton, czas wyczerpania złóż to perspektywa najbliższych 100 lat.

Do produkcji wodoru z OZE wykorzystuje się metodę elektrolizy. Polega ona na rozdzieleniu wody pod wpływem prądu elektrycznego na wodór oraz tlen. W ten sposób pozyskujemy zeroemisyjny zielony wodór, który możemy wykorzystać bezpośrednio lub magazynować na potrzeby późniejszego wykorzystania, albo przetworzenia z powrotem w energię elektryczną.

Obecnie dostępnych jest kilka technologii magazynowania wodoru, które stale są udoskonalane, aby zapewniać jak najwyższą skuteczność przechowywania wodoru przy jego określonych właściwościach fizykochemicznych, dzięki czemu zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowania. Wodór można magazynować m.in. w specjalnie przystosowanych zbiornikach ciśnieniowych (sprężony i skroplony), pokopalnianych kawernach solnych (sprężony i magazynowany na skalę przemysłową), bogatych w wodór związkach chemicznych, w postaci wodorków metali, a także substancjach porowatych.

Ponowne przetworzenie wodoru w energię jest możliwe dzięki ogniwom wodorowym. To dużo bardziej efektywna metoda przetwarzania wodoru niż np. jego bezpośrednie spalanie. Jej sprawność obecnie plasuje się na poziomie ok. 60% (prąd elektryczny), a pozostałe 40% to ciepło.

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w zakresie wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii jest koncepcja oparta na wykorzystaniu Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej (BSE). Może służyć ona do konwersji użytecznej energii elektrycznej, w autonomicznych systemach zasilania oraz produkcji wodoru za pomocą elektrolizera z wielkoskalowych instalacji odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, a także szerzyć dalszą dystrybucję energii lub jej magazynowanie. Realizując inwestycje w tym zakresie chcemy przyczynić się do zaspokojenia potrzeb miast, gmin, przedsiębiorstw i odbiorców końcowych związanych z transformacją energetyczną i klimatyczną.

Oferujemy pełen zakres profesjonalnych usług związanych z zarządzaniem śladem węglowym, które pomogą Twojej firmie osiągnąć zrównoważony rozwój i spełnić rosnące wymagania ekologiczne. Nasze podejście jest holistyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, opierając się na solidnych danych i współpracy z renomowanymi ekspertami.

Nasza oferta obejmuje:

 • Kompleksowa Analiza Śladu Węglowego: Przeprowadzamy szczegółowe audyty i analizy, które obejmują nie tylko bezpośrednie emisje, ale także cały łańcuch wartości.
 • Indywidualne Strategie Redukcji Emisji: Opracowujemy spersonalizowane plany redukcji emisji, które są realistyczne i oparte na najnowszych technologiach.
 • Certyfikacja i Raportowanie: Pomagamy w przygotowaniu raportów i uzyskaniu certyfikatów, które podnoszą wiarygodność Twojej firmy w oczach klientów i partnerów.
 • Wsparcie w Komunikacji: Doradzamy, jak skutecznie komunikować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wzmacniając pozytywny wizerunek marki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem naszych usług i skontaktowania się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy wspierać Twój biznes w dążeniu do redukcji śladu węglowego i budowania zrównoważonej przyszłości.

CARBON TAX - PODATEK WĘGLOWY

Podatek węglowy jest narzędziem fiskalnym wprowadzonym przez rządy, mającym na celu opodatkowanie zawartości węgla w paliwach kopalnych. Jego podstawowym zadaniem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przyczynienie się do walki ze zmianami klimatycznymi. Poprzez finansowe obciążenie emisji CO2, podatek ten stymuluje zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumentów do redukcji swojego śladu węglowego. Zachęca to do ograniczania zużycia energii, inwestycji w technologie zwiększające efektywność energetyczną oraz przejścia na bardziej ekologiczne źródła energii.

Podstawą dla podatku węglowego jest ekonomiczna zasada zewnętrzności negatywnych. Emisje węgla przyczyniają się do zmian klimatycznych, które mają szeroki zakres negatywnych skutków dla środowiska i społeczeństwa, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe, utrata bioróżnorodności czy zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego. Jednak koszty tych wpływów nie są odzwierciedlone w rynkowych cenach paliw opartych na węglu. Podatek węglowy ma na celu skorygowanie tej niewydolności rynkowej, włączając społeczny koszt emisji węgla do ceny paliw kopalnych, co czyni czystsze opcje bardziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi.

Podatek węglowy został wprowadzony w różnych krajach i regionach świata, przyjmując różnorodne formy i stawki, które mogą się znacząco różnić między sobą. Efektywność podatku węglowego w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych zależy od wielu czynników, w tym od wysokości narzuconej stawki, zakresu opodatkowania, a także od sposobu wykorzystania generowanych w ten sposób dochodów. Niektóre rządy decydują się na wykorzystanie wpływów z podatku węglowego do obniżenia innych obciążeń podatkowych, na przykład podatku dochodowego lub VAT, co jest strategią zwaną neutralnością dochodową podatku węglowego. Inne z kolei inwestują uzyskane środki w projekty promujące odnawialne źródła energii, rozwój transportu publicznego czy inne inicjatywy mające na celu dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla.

Podatek węglowy odgrywa fundamentalną rolę w transformacji energetycznej, zachęcając do przejścia z wykorzystania źródeł energii opartych na węglu, na rzecz technologii bardziej zrównoważonych i ekologicznych.

Oto kilka kluczowych aspektów tego procesu:

 • Stymulowanie innowacji i inwestycji: Poprzez uczynienie paliw kopalnych droższymi, podatek węglowy zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w badania i rozwój nowych, czystszych technologii energetycznych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna.
 • Zwiększenie konkurencyjności energii odnawialnej: Kiedy koszty produkcji energii z paliw kopalnych rosną z powodu opodatkowania emisji węgla, energia odnawialna staje się bardziej konkurencyjna cenowo. To z kolei może przyspieszyć rozwój i adopcję źródeł energii odnawialnej.
 • Zmiana zachowań konsumenckich: Podatek węglowy może również wpłynąć na decyzje konsumenckie, zachęcając do bardziej efektywnego wykorzystania energii i mniejszego zapotrzebowania na energię. Na przykład, wyższe ceny paliw mogą skłonić gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa do inwestowania w energooszczędne urządzenia i rozwiązania.
 • Wykorzystanie dochodów z podatku: Rządy mogą wykorzystać dochody z podatku węglowego do finansowania projektów związanych z energią odnawialną, efektywnością energetyczną lub innych działań mających na celu redukcję emisji. Może to obejmować dotacje dla zielonych technologii, rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, a także wsparcie dla społeczności najbardziej dotkniętych zmianą klimatu.
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego: Przyspieszenie transformacji energetycznej może również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych i promowanie dywersyfikacji źródeł energii.

Transformacja energetyczna wymaga znacznych zmian w sposobie, w jaki energia jest produkowana, przesyłana i konsumowana. Podatek węglowy jest jednym z narzędzi politycznych, które mogą przyspieszyć ten proces poprzez stworzenie ekonomicznych bodźców do redukcji emisji węgla i inwestycji w czyste technologie.

CABLE POOLING OZE

Jako firma zajmująca się transformacją energetyczną wykorzystujemy cable pooling do optymalizacji infrastruktury energetycznej i promowania zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

 • Optymalizacja infrastruktury kablowej: Przeprowadzamy audyty istniejącej infrastruktury kablowej w różnych lokalizacjach, aby zidentyfikować obszary, w których można zastosować cable pooling. Następnie proponujemy rozwiązania mające na celu konsolidację lub ulepszenie istniejących tras kablowych, aby zwiększyć ich wydajność i zmniejszyć koszty eksploatacji.
 • Integracja źródeł energii odnawialnej: Pomagamy naszym klientom w integracji nowych źródeł energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne, farmy wiatrowe czy elektrownie wodne, poprzez wykorzystanie cable pooling. Projektujemy rozwiązania umożliwiające podłączenie tych źródeł do istniejącej infrastruktury kablowej w sposób efektywny i bezpieczny.
 • Usługi doradcze w zakresie zarządzania infrastrukturą energetyczną: Świadczymy usługi doradcze dla naszych klientów w zakresie optymalizacji i zarządzania infrastrukturą kablową. Pomagamy w identyfikacji najlepszych praktyk cable pooling wedle konkretnych potrzeb oraz wspieramy w planowaniu i wdrażaniu projektów modernizacji infrastruktury energetycznej.
 • Edukacja i szkolenia: Organizujemy szkolenia i warsztaty dla klientów na temat korzyści i najlepszych praktyk związanych z cable pooling. Pomagamy klientom zrozumieć, jakie możliwości oferuje ta metoda oraz jakie korzyści ekonomiczne, środowiskowe i operacyjne wynikają z jej wdrożenia.
 • Monitorowanie i utrzymanie: Oferujemy usługi monitorowania i utrzymania zmodernizowanej infrastruktury kablowej. Zapewniamy klientom regularne przeglądy i konserwację, aby utrzymać wysoką wydajność i niezawodność systemu.

Poprzez powyższe działania możemy pomóc klientom w efektywnym wykorzystaniu infrastruktury kablowej, redukując koszty eksploatacji, zwiększając wydajność energetyczną i przyczyniając się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Czym jest cable pooling?

Cable pooling to mechanizm umożliwiający wykorzystanie tego samego przyłącza do sieci elektroenergetycznej w celu podłączenia więcej niż jednej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Innymi słowy, polega na łączeniu różnych źródeł wytwórczych OZE, takich jak farmy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe, w jednym miejscu, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury i zwiększenie efektywności produkcji energii.

Za przykład można podać hybrydowe instalacje OZE, które łączą farmę wiatrową i farmę słoneczną na jednym przyłączu. Kluczowym celem cable poolingu jest zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury przyłączeniowej oraz promowanie zrównoważonej produkcji energii.

Cable pooling w Polsce, wprowadzone przez nowelizację ustawy o OZE w 2023 roku, umożliwia łączenie wielu źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe i solarne, do jednego punktu przyłączenia do sieci. System ten ma na celu optymalizację wykorzystania pojemności sieci, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury i potencjalne obniżenie kosztów inwestycji w nowe instalacje.

W Polsce termin „cable pooling” może być stosowany w kontekście zarządzania infrastrukturą energetyczną, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej. Transformacja energetyczna to proces zmiany sposobu wytwarzania, dystrybucji i zużycia energii, który ma na celu przejście na bardziej zrównoważone, ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązania.

W ramach transformacji energetycznej mogą pojawić się różne inicjatywy dotyczące zarządzania infrastrukturą energetyczną, w tym praktyki cable pooling, które mogą być stosowane w celu optymalizacji wykorzystania istniejących kabli energetycznych oraz integracji nowych źródeł energii odnawialnej do istniejącej sieci.

Cable pooling w Polsce obejmuje:

 • Optymalizację infrastruktury kablowej: Poprzez konsolidację kabli energetycznych w jedną trasę lub korzystanie z istniejących tras w celu zmniejszenia kosztów infrastruktury i minimalizacji wpływu na środowisko.
 • Integrację źródeł energii odnawialnej: Wykorzystanie praktyk cable pooling do integracji nowych źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe czy panele fotowoltaiczne, do istniejącej sieci energetycznej zwiększa udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii.
 • Poprawę wydajności sieci: Grupowanie kabli energetycznych pomaga w optymalizacji przepływu energii w sieci, co przyczynia się do zwiększenia jej wydajności i elastyczności.

W kontekście transformacji energetycznej, praktyki cable pooling mogą stanowić ważny element strategii modernizacji infrastruktury energetycznej, która jest niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poprzez optymalizację i efektywne zarządzanie infrastrukturą kablową, Polska może przyspieszyć przemianę dotychczasowych rozwiązań na bardziej zrównoważony i efektywny energetycznie system.

Nasza oferta skupia się na wdrażaniu i obsłudze systemów takich jak EMAS i ISO 14001, jak również zaawansowanych systemów zarządzania energią (EMS), które wspierają naszych klientów w realizacji ich celów środowiskowych i energetycznych.

Nasze Usługi:

 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Ekologicznego i Audytu (EMAS):
  Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu do przystąpienia do programu EMAS, który jest znakiem rozpoznawczym organizacji świadomie dbających o środowisko. Nasze wsparcie obejmuje opracowanie systemów zarządzania środowiskowego, przeprowadzenie audytów ekologicznych oraz pomoc w publikacji rocznych raportów środowiskowych. Dzięki temu nasi klienci nie tylko spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, ale także zyskują w oczach interesariuszy jako liderzy zrównoważonego rozwoju.
 • Implementacja Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:
  Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie wdrożenia międzynarodowego standardu ISO 14001, który pozwala na efektywne zarządzanie wpływem działalności firmy na środowisko. Nasze usługi obejmują proces począwszy od planowania, przez wdrożenie, aż po pomoc w uzyskaniu certyfikacji, co zapewnia naszym klientom międzynarodowe uznanie ich działań na rzecz środowiska.
 • Zaawansowane Systemy Zarządzania Energią (EMS):
  Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu systemów EMS, które umożliwiają naszym klientom monitorowanie, kontrolowanie i optymalizację zużycia energii w ich obiektach. Nasze rozwiązania są dostosowane do specyficznych potrzeb każdej organizacji, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów energetycznych oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.
 • Doświadczenie i Ekspertyza:
  Posiadamy wieloletnie doświadczenie i głęboką wiedzę w dziedzinie zarządzania środowiskowego i energetycznego, co pozwala nam oferować usługi najwyższej jakości.
 • Indywidualne Podejście:
  Rozumiemy, że każda organizacja jest unikalna. Dlatego nasze rozwiązania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów naszych klientów.
 • Wsparcie na Każdym Etapie:
  Od początkowej konsultacji, przez wdrożenie systemów, aż po bieżącą obsługę i doradztwo – jesteśmy z naszymi klientami na każdym kroku ich drogi do zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do współpracy z nami. Razem możemy zbudować przyszłość, w której Twoje przedsiębiorstwo będzie nie tylko efektywnie zarządzać swoimi zasobami energetycznymi, ale także przyczyniać się do ochrony naszej planety.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w osiąganiu celów środowiskowych i energetycznych.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA I MONITORINGU ZUŻYCIA ENERGII

EMAS, czyli „Program Zarządzania Ekologicznego i Audytu”, to dobrowolny system zarządzania środowiskowego stworzony przez Unię Europejską. Jego celem jest wspieranie organizacji w doskonaleniu praktyk zarządzania środowiskowego oraz w skrupulatnym monitorowaniu wpływu ich działalności na środowisko naturalne. EMAS ma na celu motywowanie organizacji do ciągłego ulepszania swojego wpływu na środowisko poprzez przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów ochrony środowiska oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych i konsumpcyjnych, aby były one bardziej zrównoważone. Podstawą EMAS jest wyróżnianie i docenianie tych organizacji, które dobrowolnie idą dalej niż wymagają od nich minimalne przepisy, nieustannie usprawniając swoje działania środowiskowe. Dzięki przystąpieniu do EMAS, organizacje dołączają do prestiżowej grupy podmiotów, które traktują kwestie środowiskowe jako integralny element swojej działalności i nieustannie dążą do ich poprawy oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Udział w systemie EMAS jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich organizacji obejmujący instytucje i przedsiębiorstwa komercyjne, działające w formule non-profit, które, wykorzystując ten model dążą do osiągnięcia lepszych efektów swojej działalności, podnosząc równocześnie jej efektywność.

Główne cele i charakterystyka EMAS obejmują:

 • Zarządzanie Środowiskowe: EMAS pomaga organizacjom w opracowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego, które koncentrują się na ochronie środowiska naturalnego i promowaniu zrównoważonego rozwoju.
 • Audyt Ekologiczny: Uczestnictwo w EMAS wymaga od organizacji regularnego przeprowadzania audytów środowiskowych. Mają one na celu ocenę wpływu działalności firmy na środowisko i identyfikację obszarów wymagających usprawnień.
 • Transparentność i Raportowanie: Kluczowym elementem EMAS jest publikacja rocznych raportów środowiskowych. Zapewniają one zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom informacje o działaniach organizacji w zakresie ochrony środowiska.
 • Zaangażowanie Pracowników i Dostawców: EMAS zachęca do aktywnego udziału pracowników i dostawców w działaniach proekologicznych, co przyczynia się do budowania świadomości i kultury ekologicznej w organizacji.
 • Certyfikacja: Organizacje spełniające standardy EMAS i pozytywnie ocenione w audycie środowiskowym mają prawo do uzyskania certyfikatu EMAS. Jest to potwierdzenie ich zaangażowania w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Wdrożenie systemu EMAS ma zmniejszać oddziaływanie organizacji na środowisko naturalne, a także ograniczać koszty prowadzenia działalności. Stosowanie tego systemu prowadzi do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i co za tym idzie, do poprawy wskaźników ekonomicznych. EMAS może też być jednym ze sposobów wyróżnienia się i zwiększania konkurencyjności. Poprzez swoją proekologiczną postawę przedsiębiorstwo świadomie kreuje pozytywny wizerunek i postrzegane jest za nowoczesne, wykazujące się, troską o działanie na korzyść środowiska. Rosnące zaufanie otoczenia firmy (zarówno klientów jak i interesariuszy) spowodowane tym kierunkiem prowadzenia działalności, może mieć liczne korzyści z punktu widzenia promocji przedsiębiorstwa.

Drugim narzędziem promocyjnym jakie oferuje EMAS jest własne logo stanowiące informację, że dane przedsiębiorstwo należy do grona firm przyjaznych dla przyrody i człowieka. Wprowadzenie systemu EMAS zwiększa także zaangażowanie pracowników i poprawia relacje przedsiębiorstwa z mediami oraz różnymi organizacjami pro środowiskowymi.

Rozwiązaniami technicznymi wspierającymi EMAS jest system zarządzania energią – EMS – System Zarządzania Środowiskowego (Environmental Management System, EMS). To strukturalny i procesowy zestaw działań w organizacji, który został opracowany w celu zarządzania wpływem działalności organizacji na środowisko naturalne. EMS pomaga firmom, instytucjom i innym organizacjom identyfikować, monitorować, kontrolować i minimalizować wpływ swoich działań na środowisko, jednocześnie spełniając obowiązujące przepisy środowiskowe. Jednym z najbardziej znanych standardów EMS jest ISO 14001, który jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). ISO 14001 określa wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji.

Proces wdrożenia ISO 14001 obejmuje:

 • Określenie kontekstu organizacji: Zrozumienie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizacji oraz jej celów i obowiązków związanych ze środowiskiem.
 • Planowanie: Określenie celów i planów działania związanych z zarządzaniem środowiskowym, a także identyfikację potencjalnego ryzyka i szans związanych ze środowiskiem.
 • Wdrożenie i działania operacyjne: Wprowadzenie i wdrożenie procesów, procedur i działań związanych z zarządzaniem środowiskowym.
 • Monitorowanie i pomiar: Regularne monitorowanie i pomiar wydajności w zakresie zarządzania środowiskiem, aby ocenić postępy w realizacji celów.
 • Ocena zgodności i audyty: Przeprowadzanie audytów i ocen zgodności z przepisami oraz wewnętrznymi standardami zarządzania środowiskowego.
 • Doskonalenie i korekty: Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego poprzez identyfikację obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie korekt.

EMS pomaga organizacjom w redukcji wpływu na środowisko, zmniejszeniu kosztów związanych z ochroną środowiska oraz w spełnieniu oczekiwań interesariuszy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki wdrożeniu EMS organizacje mogą również zyskać przewagę konkurencyjną, poprawić swoją reputację oraz być bardziej przyjazne dla środowiska.

EMS może również odnosić się do systemu komputerowego, zaprojektowanego w celu automatycznego sterowania i monitorowania urządzeń elektromechanicznych, które generują znaczne zużycie energii w budynku, takie jak instalacje grzewcze, wentylacyjne i oświetleniowe. System obejmuje zakres od pojedynczego budynku do grupy budynków, takich jak kampusy uniwersyteckie, biurowce, sieci sklepów detalicznych czy fabryki. Większość z tych systemów zarządzania energią zapewnia również możliwość odczytu liczników energii elektrycznej, gazu i wody. Uzyskane dane można następnie wykorzystać do licznych procedur autodiagnostyki i optymalizacji oraz do opracowania analizy trendów i prognoz rocznego zużycia. Systemy zarządzania energią są często używane przez poszczególne podmioty komercyjne do monitorowania, pomiaru i sterowania ich obciążeniami elektrycznymi w budynkach. Mogą być wykorzystywane do centralnego sterowania urządzeniami, takimi jak jednostki HVAC i systemy oświetleniowe w wielu lokalizacjach, takich jak sklepy spożywcze i restauracje.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit