SYSTEMY ZARZĄDZANIA I MONITORINGU ZUŻYCIA ENERGII

EMAS to skrót od „Eco-Management and Audit Scheme,” co w tłumaczeniu na polski oznacza „Program Zarządzania Ekologicznego i Audytu.” Jest to dobrowolny system zarządzania środowiskowego, który został wprowadzony przez Unię Europejską (UE) w celu pomocy organizacjom w doskonaleniu zarządzania środowiskowego i monitorowaniu wpływu ich działań na środowisko naturalne., Celem EMAS jest zachęcenie różnych organizacji do nieustannej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska, poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska, a także poprzez wprowadzanie niezbędnych zmian wzorców produkcji i konsumpcji na bardziej zrównoważone. Zasadniczym założeniem EMAS jest dostrzeganie i nagradzanie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i w sposób stały poprawiają efekty swojej działalności środowiskowej. Tak więc przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego grona” tych organizacji, które uwzględniają aspekty środowiskowe, na równi z innymi elementami prowadzonej działalności oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Udział w systemie EMAS jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich organizacji obejmujący instytucje i przedsiębiorstwa komercyjne,  działające w formule non-profit, które, wykorzystując ten model dążą do osiągnięcia lepszych efektów swojej działalności, podnosząc równocześnie jej efektywność.

System EMAS jest zgodny z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001, jednak stawia dodatkowe wymagania w zakresie przestrzegania przepisów prawa, zaangażowania pracowników oraz przejrzystości działalności.

Główne cele i cechy EMAS to:

 • Zarządzanie środowiskiem: EMAS wspiera organizacje w ustanowieniu i wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego, który uwzględnia aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego i zrównoważonym rozwojem.
 • Audyt ekologiczny: Organizacje uczestniczące w EMAS są zobowiązane do przeprowadzania regularnych audytów środowiskowych, które służą do oceny i monitorowania wpływu ich działań na środowisko oraz identyfikowania obszarów wymagających poprawy.
 • Transparentność i sprawozdawczość: Jednym z ważnych aspektów EMAS jest publikowanie rocznych raportów środowiskowych, które informują zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne interesariusze o działaniach organizacji w zakresie ochrony środowiska.
 • Zaangażowanie personelu i zaopatrzenie: Pracownicy i dostawcy są zachęcani do zaangażowania się w inicjatywy dotyczące ochrony środowiska, co pomaga w promowaniu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.
 • Certyfikacja: Organizacje, które spełniają wymagania EMAS i przeszły pozytywną ocenę audytu środowiskowego, mogą otrzymać certyfikat EMAS, który jest dowodem ich zobowiązań do ochrony środowiska.

Wdrożenie systemu EMAS ma zmniejszać oddziaływanie organizacji na środowisko naturalne, a także ograniczać koszty prowadzenia działalności. Stosowanie tego systemu prowadzi do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i co za tym idzie, do poprawy wskaźników ekonomicznych.  EMAS może też być jednym ze sposobów wyróżnienia się i zwiększania konkurencyjności. Poprzez swoją proekologiczną postawę przedsiębiorstwo świadomie kreuje pozytywny wizerunek i postrzegane jest za nowoczesne, wykazujące się, troską o działanie na korzyść  środowisku. Rosnące zaufanie otoczenia firmy (zarówno klientów jak i interesariuszy) spowodowane tym kierunkiem prowadzenia działalności, może mieć liczne korzyści z punktu widzenia promocji przedsiębiorstwa. Drugim narzędziem promocyjnym jakie oferuje EMAS jest własne logo stanowiące informację, że dane przedsiębiorstwo należy do grona firm przyjaznych dla przyrody i człowieka. Wprowadzenie systemu EMAS zwiększa także zaangażowanie pracowników i poprawia relacje przedsiębiorstwa z mediami oraz różnymi organizacjami pro środowiskowymi.

Rozwiązaniami technicznymi wspierającymi EMAS jest system zarządzania energią – EMS – System Zarządzania Środowiskowego (Environmental Management System, EMS) to strukturalny i procesowy zestaw działań w organizacji, które zostały opracowane w celu zarządzania wpływem działalności organizacji na środowisko naturalne. EMS pomaga firmom, instytucjom i innym organizacjom identyfikować, monitorować, kontrolować i minimalizować wpływ swoich działań na środowisko, jednocześnie spełniając obowiązujące przepisy środowiskowe. Jednym z najbardziej znanych standardów EMS jest ISO 14001, który jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). ISO 14001 określa wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji.

Proces wdrożenia ISO 14001 obejmuje takie kroki jak:

 • Określenie kontekstu organizacji: Zrozumienie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizacji oraz jej celów i obowiązków związanych ze środowiskiem.
 • Planowanie: Określenie celów i planów działania związanych z zarządzaniem środowiskowym, a także identyfikacja potencjalnych ryzyk i szans związanych ze środowiskiem.
 • Wdrożenie i działania operacyjne: Wprowadzenie i wdrożenie procesów, procedur i działań związanych z zarządzaniem środowiskowym.
 • Monitorowanie i pomiar: Regularne monitorowanie i pomiar wydajności w zakresie zarządzania środowiskiem, aby ocenić postępy w realizacji celów.
 • Ocena zgodności i audyty: Przeprowadzanie audytów i ocen zgodności z przepisami oraz wewnętrznymi standardami zarządzania środowiskowego.
 • Doskonalenie i korekty: Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego poprzez identyfikację obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie korekt.

EMS pomaga organizacjom w redukcji wpływu na środowisko, zmniejszeniu kosztów związanych z ochroną środowiska oraz w spełnieniu oczekiwań interesariuszy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki wdrożeniu EMS organizacje mogą również zyskać przewagę konkurencyjną, poprawić swoją reputację oraz być bardziej przyjazne dla środowiska.

EMS może również odnosić się do systemu komputerowego, zaprojektowanego w celu automatycznego sterowania i monitorowania urządzeń elektromechanicznych, które generują znaczne zużycie energii w budynku, takie jak instalacje grzewcze, wentylacyjne i oświetleniowe. System obejmuje zakres od pojedynczego budynku do grupy budynków, takich jak kampusy uniwersyteckie, biurowce, sieci sklepów detalicznych czy fabryki. Większość z tych systemów zarządzania energią zapewnia również możliwość odczytu liczników energii elektrycznej, gazu i wody. Uzyskane dane można następnie wykorzystać do licznych procedur autodiagnostyki i optymalizacji oraz do opracowania analizy trendów i prognoz rocznego zużycia. Systemy zarządzania energią są często używane przez poszczególne podmioty komercyjne do monitorowania, pomiaru i sterowania ich obciążeniami elektrycznymi w budynkach. Mogą być wykorzystywane do centralnego sterowania urządzeniami, takimi jak jednostki HVAC i systemy oświetleniowe w wielu lokalizacjach, takich jak  sklepy spożywcze i restauracje.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit