TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Transformacja energetyczna jest procesem aktualnie odbywającym się w wielu krajach Unii Europejskiej, mającym na celu przejście do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Finalnym celem transformacji jest całkowite zastąpienie węgla, uranu i innych nieodnawialnych źródeł energii.

Transformacja energetyczna to proces zmiany źródeł energii i sposobów jej wykorzystania w celu zwiększenia efektywności, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz dostosowania systemów energetycznych do nowych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i zapewnienie trwałego rozwoju. Transformacja energetyczna ma na celu przemodelowanie infrastruktury energetycznej, aby była bardziej zrównoważona, ekologiczna i bardziej efektywna.

Kluczowe elementy transformacji energetycznej obejmują:

 1. Odnawialne źródła energii (OZE): Zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna, w globalnym miksie energetycznym. OZE są bardziej ekologiczne i pomagają zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych.
 2. Efektywność energetyczna: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach, przemyśle, transporcie i innych sektorach. To oznacza mniej strat i mniej zużytej energii do osiągnięcia tych samych celów.
 3. Elektryfikacja: Zwiększenie elektryfikacji różnych sektorów gospodarki, takich jak transport i ogrzewanie. Elektryfikacja może być zasilana przez odnawialne źródła energii, co przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 4. Technologie magazynowania energii: Rozwój technologii magazynowania energii, takich jak baterie, aby móc skutecznie gromadzić i wykorzystywać energię elektryczną z OZE wtedy, gdy jest to potrzebne.
 5. Rozwój sieci energetycznych: Dostosowanie i rozbudowa sieci energetycznych, aby umożliwić przesył energii z odległych źródeł odnawialnych do odbiorców.
 6. Polityki i regulacje: Wprowadzenie odpowiednich polityk, przepisów i zachęt, które promują transformację energetyczną, takie jak systemy handlu emisjami, subsydia dla OZE i standardy efektywności energetycznej.

Transformacja energetyczna ma na celu osiągnięcie trwałego, niskoemisyjnego i zrównoważonego systemu energetycznego, który przyczynia się do ograniczenia zmian klimatycznych, poprawy jakości powietrza i zwiększenia niezależności energetycznej. Jest to ważny element globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

Energia ze źródeł odnawialnych to energia wiatru, biomasy (np. gazu wysypiskowego i biogazu), wody, słońca (termiczna i fotowoltaiczna), energia geotermalna i pływów morskich. Źródła te mają być alternatywą dla paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla), paliwa jądrowego (uranu) i  gazu ziemnego.

Fragmentaryczne działania mają ograniczony potencjał, zatem terminowe wdrożenie transformacji energetycznej wymaga kilku równoległych kroków. Mogą to Państwo osiągnąć za naszym pośrednictwem. Główną rolę w transformacji odgrywa oszczędzanie energii i poprawa efektywności energetycznej np. lepsza izolacja cieplna w budynkach, kogeneracja i rekuperacja ciepła i energii. Dodatkowo inteligentne liczniki elektryczne mogą zaplanować zużycie energii w czasie, gdy energia elektryczna jest dostępna najtaniej.

Po okresie przejściowym transformacji – z ciągłym wzrostem produkcji energii ze źródeł odnawialnych – OZE będą stanowić większość, jeśli nie wszystkie światowe zasoby energii w ciągu 50 lat, zgodnie z przyjętą projekcją przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, znacznie redukując emisję gazów cieplarnianych.

W Polsce podstawowymi kierunkami transformacji energetycznej są:

 • Poprawa efektywności energetycznej,
 • Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 • Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
 • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 • Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 • Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
slad-weglowy

ŚLAD WĘGLOWY

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wywołanych w bezpośredni lub pośredni sposób przez produkty, osoby, organizacje lub wydarzenia.

Jego miarą jest t CO₂e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali np. tona metanu odpowiada 25 tonom CO₂.

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych (GHG) wyrażone w ekwiwalencie CO₂.

Średnio każdy Polak generuje około 8 ton CO₂ rocznie.

Cele obliczania śladu węglowego:

 • wymóg przez Klientów biznesowych (najczęściej z Europy Zachodniej, Skandynawii) podania śladu węglowego,  kupowanego przez niego produktu,
 • poszukiwanie przez powyższych Klientów możliwości redukcji śladu węglowego poprzez zmianę surowców, formy pakowania, możliwości transportu, redukcję zużycia surowców czy zmniejszenie ilości generowanych odpadów,
 • wymagania Klientów publicznych odnośnie emisji GHG jako elementu zielonych zamówień publicznych,
 • w ramach strategii firmy poprzez zarządzanie i redukcję emisji gazów cieplarnianych jako element  odpowiedzialności,
 • przygotowanie  do rosnących wymagań inwestorów , instytucji finansowych, czy do nowych regulacji prawnych,
 • wymaganie przez Klienta raportowania do CDP oraz osiągnięcie wysokiej oceny warunkiem kontynuacji współpracy,
 • realizacja działań na potrzebę pozytywnego audytu potencjalnego Klienta,
 • działania w spółkach na rzecz środowiska pod kątem uzyskania oczekiwanej wyceny przy jej sprzedaży,
 • audyty due diligence przy zakupie spółki,
 • opracowanie systemu zbierania danych z oddziałów w Polsce i za granicą do obliczania śladu węglowego, w celu umożliwienia podania śladu węglowego dla Klienta oraz stworzenia usługi neutralnej klimatycznie (offsetowanie nieuniknionej emisji GHG)
 • określanie wielkości pochłoniętej lub unikniętej emisji GHG w celu jej sprzedaży jako carbon offset,
 • obliczanie śladu węglowego gospodarstw dostarczających mleko??? oraz opracowywanie planu realizacji redukcji emisji o 20% do roku 2030 vs. Rok 2017.

Ślad węglowy, znany również jako ślad ekologiczny lub ślad gazów cieplarnianych, to miara ilości gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2), emitowanych do atmosfery w wyniku działalności człowieka lub produktu, usługi, firmy, projektu lub innego przedsięwzięcia. Ślad węglowy jest używany do oceny wpływu na zmiany klimatyczne i środowisko, ponieważ gaz cieplarniany, taki jak CO2, jest główną przyczyną efektu cieplarnianego, który przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

Ślad węglowy może być obliczany na różne sposoby, ale ogólnie mierzy emisje gazów cieplarnianych wyrażone w ekwiwalentach CO2 (CO2e), co oznacza, że uwzględnia także inne gazów cieplarnianych, takie jak metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O), konwertując je na równoważniki CO2.

Przykłady śladów węglowych to:

 • Ślad węglowy produktów: Określa emisje związane z produkcją, transportem i użytkowaniem produktu, na przykład samochodu, ubrań, żywności czy elektroniki.
 • Ślad węglowy firmy: Mierzy ogólne emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością firmy, w tym zarządzaniem biurowym, produkcją, transportem i innymi procesami.
 • Ślad węglowy projektu lub wydarzenia: Analizuje emisje wynikające z określonego projektu, wydarzenia lub przedsięwzięcia, takie jak budowa budynku, organizacja koncertu czy festiwalu.
 • Ślad węglowy osobisty: Ocena emisji gazów cieplarnianych związanych z codziennymi działaniami jednej osoby, takie jak podróże, jedzenie i zużycie energii w domu.

Ślad węglowy jest ważnym narzędziem w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Pomaga identyfikować obszary, w których można podejmować działania w celu redukcji emisji, co przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych i zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

Obliczanie śladu węglowego jest ważnym narzędziem służącym do pomiaru i monitorowania emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla (CO2), związanymi z działalnością człowieka. Główne cele obliczania śladu węglowego to:

 • Monitorowanie emisji: Ślad węglowy pozwala na śledzenie emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł i sektorów gospodarki. Jest to istotne narzędzie w procesie oceny, jakie ilości gazów cieplarnianych są emitowane do atmosfery.
 • Zarządzanie emisjami: Pozwala na identyfikację głównych źródeł emisji oraz rozpoznanie, które działania lub procesy przyczyniają się do największych emisji. To z kolei umożliwia podejmowanie działań w celu redukcji emisji w tych obszarach.
 • Odpowiedzialność i rozliczalność: Obliczanie śladu węglowego pomaga firmom, organizacjom i konsumentom zrozumieć, ile emisji jest związanych z danym produktem, usługą lub działalnością. Dzięki temu można lepiej określić odpowiedzialność za te emisje i działać w kierunku ich ograniczenia.
 • Cele klimatyczne: Ślad węglowy jest ważnym narzędziem w ramach międzynarodowych porozumień klimatycznych, takich jak Porozumienie paryskie. Pomaga krajom i sektorom gospodarki monitorować postępy w kierunku redukcji emisji i osiągania ustalonych celów klimatycznych.
 • Marketing i konkurencyjność: Firmy mogą wykorzystać swoje niskie emisje węglowe jako argument sprzedażowy i sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Produkty i usługi o mniejszym śladzie węglowym mogą być bardziej atrakcyjne dla świadomych ekologicznie konsumentów.
 • Edukacja i świadomość: Obliczanie śladu węglowego przyczynia się do podnoszenia świadomości na temat wpływu naszych działań na środowisko. Pomaga konsumentom, firmom i instytucjom lepiej zrozumieć, jakie działania przyczyniają się do zmian klimatycznych i jakie kroki można podjąć, aby je ograniczyć.

Obliczanie śladu węglowego może być stosowane na różnych poziomach, od indywidualnych produktów i usług po całe sektory gospodarki, a także na poziomie miast, regionów i krajów. Wspiera cele zrównoważonego rozwoju, walki ze zmianami klimatycznymi i dążenia do bardziej ekologicznej i efektywnej gospodarki.

zeroemisyjnosc

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Neutralność klimatyczna to obecnie jedno z największych wyzwań dotyczących ochrony klimatu. To stan równowagi  (zerowy bilans) pomiędzy wyemitowanymi gazami cieplarnianymi a ich pochłanianiem czy składowaniem przez gleby, lasy czy zbiorniki wodne. Do neutralności klimatycznej dąży się poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wdrożenie mechanizmów umożliwiających ich pochłanianie czy też składowanie, w czym możemy Państwu pomóc.

Neutralność klimatyczna uregulowana jest prawnie za pomocą obowiązującej „Polityki energetycznej Polski do 2040r.” Odbudowa i transformacja polskiego sektora energetycznego ma się odbywać w oparciu o niskoemisyjne źródła takie jak: energia PV, energia wiatrowa, wodna, geotermalna czy jądrowa. Takie połączenie energetyczne pozwoli znacznie obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Państwa firma może je wdrożyć od początku do końca za naszym pośrednictwem.

strat-inwest

STRATEGIE INWESTYCYJNE

Grupę Energetyczną stanowią specjaliści i partnerzy technologiczni z wielu dziedzin biznesu, związani z tzw. energetyką alternatywną i są zaangażowani w zależności od potrzeb oraz rozwoju projektu. Przedstawiona oferta zawiera pełną usługę w zakresie przygotowania analiz i dokumentacji projektowej. Proponujemy Państwu usługi energetyczne począwszy od przeprowadzenia ekspertyz, ustalenia śladu węglowego, sprzedaży energii, przeprowadzenia transformacji energetycznej, a kończąc na budowie Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej. Dzięki współpracy z nami zyskają Państwo niezależność energetyczną oraz redukcję kosztów zakupu energii o 30% – 50%.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit